Praca: Inspektor do modułu rozrachunków z uczestnikami postępowań sądowych (pscd) w zintegrowanym systemie rachunkowości i kadrPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Inspektor do modułu rozrachunków z uczestnikami postępowań sądowych (pscd) w zintegrowanym systemie rachunkowości i kadr
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/6561
OBOWIĄZKI:
> wykonywanie czynności administratora systemu ZSRK w obrębie modułu finansowego w zakresie rozrachunków z uczestnikami postepowań sądowych (PSCD), w tym wdrożenie nowych rozwiązań do systemu oraz rozwój i utrzymanie istniejących funkcjonalności:- organizacja i przeprowadzanie testów funkcjonalności, - monitorowanie systemu, - tworzenie dokumentacji, > rozwiązywanie zgłoszeń na systemie HPSM, jako II linia wsparcia dla użytkowników końcowych w ramach modułu PSCD,> inne zadania w ramach współpracy cross-modułowej z administratorami, architektami systemu, kierownictwem projektu ZSRK oraz Ministerstwem Sprawiedliwości.Oferujemy:- możliwość pracy na oprogramowaniu firmy SAP i zdobycie doświadczenia zawodowego na największym zintegrowanym systemie informatycznym rachunkowości i kadr w Polsce (kilkadziesiąt tysięcy użytkowników końcowych), - udział w szkoleniach i podnoszeniu kwalifikacji, - pracę z doświadczonym i miłym zespole, realizującym nowe interesujące projekty.Termin i miejsce złożenia dokumentów:Dokumenty należy złożyć w terminie do 25 października 2021 r.Miejsce i sposób złożenia dokumentów:- Bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23, w godzinach urzędowania sądu, tj. od 7.30 do 15.30;- Drogą pocztową /w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.Wymagane dokumenty w formie papierowej należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na Inspektora do modułu rozrachunków z uczestnikami postępowań sądowych (PSCD) w Zintegrowanym Systemie Rachunkowości i Kadr".Na adres:Sąd Apelacyjny we Wrocławiuul. Energetyczna 453-330 WrocławKonkurs składa się z następujących etapów:- etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu dotyczących między innymi wykształcenia i stażu pracy oraz wymaganych oświadczeń,- etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna umiejętności (w zależności od sytuacji COVID-19 w kraju przeprowadzona stacjonarnie lub w formie wideokonferencji), w tym sprawdzian praktyczny umiejętności kandydatów, składający się z części merytorycznej (test jednokrotnego wyboru) i z części praktycznej (obsługi pakietu biurowego). Informacje dodatkowe:Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone. Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone.Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów: 71 798 77 49 i 71 798 77 31.Oferta dostępna w sali H, A.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Administrator systemów komputerowych
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania formalne:wykształcenie wyższe I stopnia;wykazanie się min. sześciomiesięcznym stażem pracy na systemie komputerowym w obszarze finansów oraz znajomość pakietu biurowego, np. MS Office;znajomość następujących aktów prawnych:- Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (DZ. U. z 2021 r. poz. 217);- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 342);- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2014 poz. 1053 z późn. zm.). Dodatkowo mile widziane:- komunikatywność, - umiejętność pracy w zespole, - kreatywność i asertywność.

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

3 500 - 4 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu