Praca: Inspektor ds. płacPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Inspektor ds. płac
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/2964
OBOWIĄZKI:
1) Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw: Kodeks pracy, o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ZFŚS oraz wydanych rozporządzeń do ww. ustaw.2) Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz innych należności ze stosunku pracy, umów zleceń i o dzieło.3) Naliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa. 4) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, umów zleceń i o dzieło oraz zasiłków z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.5) Sporządzanie list płac i zestawień do list płac oraz archiwizowanie list płac.6) Prowadzenie rozliczeń składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.7) Prowadzenie rozliczeń składek na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).8) Obsługa programu Płatnik sporządzanie w obowiązujących terminach: dokumentacji rozliczeniowej, korekt dokumentacji rozliczeniowej, rocznych dokumentów ZSWA, IRMUA, IWA.9) Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, przygotowywanie danych do comiesięcznego przekazania podatku dochodowego od osób fizycznych na konto Urzędu Skarbowego, sporządzanie rocznych dokumentów PIT oraz przekazywanie w obowiązujących terminach Urzędowi Skarbowemu i podatnikom.10) Sporządzanie deklaracji PFRON.11) Przygotowywanie w udostępnionej aplikacji przelewów na konta bankowe pracowników, zleceniobiorców, ZUS, Urzędu Skarbowego, PFRON, komorników, organów egzekucyjnych, związków zawodowych, PKZP, ZFŚS, samorządów zawodowych oraz innych instytucji.12) Opracowywanie wniosków na pożyczki i inne świadczenia z ZFŚS.13) Wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, w tym zaświadczeń ZUS Rp-7 oraz zaświadczeń do wypłaty zasiłków po ustaniu zatrudnienia.14) Sporządzanie w obowiązujących terminach do ZUS zaświadczeń o przychodach emerytów i rencistów.15) Drukowanie i archiwizowanie rocznych kart wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.16) Prowadzenia akt osobowych płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj. § 6 Rozporządzenia MRPiPS z dn. 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U.2018 r., poz. 2369).17) Prowadzenia korespondencji z komornikami i innymi organami egzekucyjnymi, w tym odpisywanie w obowiązującym terminie na zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę i innych wierzytelności, zaprzestaniu dokonywania potrąceń, zbiegach tytułów egzekucyjnych.Oferta dostępna w sali E. Kontakt kandydatów z pracodawcą - osobisty, tel: 71 77 31 521.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pracownik obsługi płacowej (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: średnie zawodowe, ekonomiczne


Wymagania inne:

wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe kierunkowe z tytułem licencjata lub magistra (ewentualne kierunki - administracja, prawo),doświadczenie zawodowe w dziale płac min. 2 lata, mile widziane w podmiocie leczniczym,znajomość przepisów prawa m. in. w zakresie:- prawa pracy,- rozliczania wynagrodzeń,- świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa,- ubezpieczeń społecznych,- ubezpieczenia zdrowotnego,- ZFŚS,- PPKznajomość obsługi programów: do wysyłania poczty elektronicznej, Word, Excel, Płatnik

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

3 600 - 4 320 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu