Praca: Inspektor ochrony zabytkówWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 83981

Warunki pracy

Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją, praca na komputerze. Możliwość poruszania się po budynku - obecność windy

Zakres zadań

 • przygotowanie postanowień i decyzji administracyjnych dot. badań archeologicznych oraz poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków
 • przeprowadzanie kontroli stanu zachowania zabytków archeologicznych i prowadzonych prac badawczych i ratowniczych, ustalenie czy prace prowadzone są zgodnie z wymogami ochrony zabytków, przeprowadza kontrole miejsc zagrożonych rabunkiem, dziką eksploatacją kruszywa i kopalni piasku, współpraca z policją w tym zakresie
 • przyjmowanie pod względem merytorycznym sprawozdań z prac ratowniczych i badań archeologicznych
 • sporządzanie opinii i zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku archeologicznego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich; a także zakresu zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku
 • przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących przeniesienia własności zabytku archeologicznego, stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • przygotowanie decyzji nakazujących wykonanie prac zabezpieczających przy zabytkach archeologicznych jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenia zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku oraz prowadzi egzekucję wykonania nakazowego obowiązku
 • opracowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opinie i uzgodnienia do projektów tych dokumentów w celu zapewnienia ochrony zabytków w prawie miejscowym
 • prowadzenie księgi rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wpisu do rejestru zabytków i opracowywanie decyzji o wpisaniu zabytków do rejestru zabytków
 • prowadzenie spraw związanych ze skreśleniem zabytków z rejestru zabytków
 • współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w zakresie dokumentacji i rejestru zabytków
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji zabytków, w szczególności prawnej
 • ujawnianie wpisów do rejestru zabytków nieruchomych i archeologicznych w księgach wieczystych i katastrze nieruchomości i ich wykreślanie
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru zabytków
 • wydawanie zaświadczeń o wpisie do wojewódzkiej ewidencji zabytków, z wyłączeniem obszaru obsługiwanego przez Delegatury
 • opracowywanie planów rzeczowo-finansowych w zakresie prowadzenia wojewódzkiej ewidencji i opracowanie umów
 • redakcja ogłoszeń w wojewódzkim dzienniku urzędowym
 • tworzenie baz danych w zakresie rejestru i wojewódzkiej ewidencji zabytków
 • koordynacja zadań Delegatur w zakresie rejestru i ewidencji zabytków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magister archeolog
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ