Praca: Inspektor wojewódzkiDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74466

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin; - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w obszarze opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami, realizowaną przez pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej, środkowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolne w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa
 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań statystycznych z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach (MZ 06)
 • sporządzanie projektów opinii o zgodności planowanego programu polityki zdrowotnej z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia i Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla Województwa
 • dokonywanie analiz danych dotyczących jakości opieki zdrowotnej dzieci i uczniów otrzymanych od podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów działających w środowisku nauczania
 • prowadzenie spraw dotyczących postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań lub zagrożenia wystąpienia szczególnie niebezpiecznych chorób zakaźnych i bioterroryzmu na terenie województwa dolnośląskiego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku pielęgniarki
 • szczególne uprawnienia: aktywne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • znajomość ustawy KPA
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • znajomość ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • znajomość ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
 • znajomość ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej
 • znajomość ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
 • znajomość ustawy o wyrobach medycznych
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej i aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
 • znajomość rozporządzenia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rocznej informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej
 • znajomość dokumentu: Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla Województwa Dolnośląskiego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa pediatrycznego lub pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego lub pielęgniarstwa w środowisku szkolnym
APLIKUJ TERAZ