Praca: Inspektor wojewódzkiDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76439

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • nadzór i kontrola w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej standardu świadczonych usług, jakości działalności, realizacji zadań własnych i zleconych, poziomu kwalifikacji kadr, realizacji programów naprawczych,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w I instancji w sprawach wymierzania kar pieniężnych za nierealizowanie zaleceń pokontrolnych oraz prowadzenia bez zezwolenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w I instancji, na wniosek powiatu lub samorządu województwa oraz innych podmiotów uprawnionych,
 • rozpatrywanie skarg na usługi świadczone przez określone jednostki pomocy społecznej,
 • opiniowanie wniosków organów prowadzących dotyczących tworzenia nowych lub zmiany infrastruktury już istniejących środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie postepowań administracyjnych w I instancji na wniosek właściwych organów samorządu województwa, powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach dotyczących zmiany przeznaczenia lub typu domu pomocy społecznej,
 • badanie i ocenianie wniosków właściwych organów samorządu województwa, powiatu i miasta na prawach powiatu dotyczących zmiany przeznaczenia lub typu ośrodków wsparcia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach lub w zakresie: prawo lub administracja lub ekonomia lub pedagogika lub pedagogika specjalna lub praca socjalna lub socjologia lub psychologia lub polityka społeczna lub politologia lub politologia i nauki społeczne lub zarządzanie lub marketing
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
 • szczególne uprawnienia: specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ