Praca: Inspektor wojewódzkiDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 79424

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego;


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe;


-występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie;


-budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie i koordynowanie kontroli planowych i pozaplanowych w jednostkach samorządu terytorialnego, w jednostkach zespolonej i niezespolonej administracji rządowej w województwie, w jednostkach podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę oraz jednostkach podległych organizacyjnie Wojewodzie
 • przeprowadzanie i koordynowanie wewnętrznych kontroli planowych i pozaplanowych
 • przeprowadzanie postępowań administracyjnych w zakresie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
 • badanie i rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji w województwie
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy o samorządzie gminnym
 • znajomość ustawy o samorządzie powiatowym
 • znajomość ustawy o samorządzie województwa
 • znajomość ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ