Praca: Inspektor wojewódzkiDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 83076

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na drugim piętrze z dostępem do światła dziennego, -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem oraz finansowaniem inwestycji lotniczego przejścia granicznego,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków dotacji na realizację przez jednostki samorządu terytorialnego zadań z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zadań zleconych w obszarze transportu,
 • prowadzenie kontroli jednostek samorządu terytorialnego pod względem prawidłowości wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa z zakresu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zadań zleconych w obszarze transportu oraz monitorowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie zgodności z zapisami umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • uczestniczenie w innych kontrolach realizowanych przez Oddział Infrastruktury Technicznej,
 • prowadzenie postępowania administracyjne w I instancji w sprawie zwrotu dotacji lub jej części wykorzystanej lub pobranej niezgodnie z przepisami prawa,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o ochronie granicy państwowej,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych,
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętność organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ