Praca: Inspektor wojewódzkiDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 83269

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • sporządzanie umów o dofinansowanie zadań z zakresu wsparcia społecznego lub zawodowego osób niepełnosprawnych dofinansowanych z Funduszu Solidarnościowego
 • ocenianie pod względem formalnym i merytorycznym wniosków o dofinansowanie składanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania środków z Funduszu poza siedzibą Urzędu
 • opracowywanie harmonogramów i dyspozycji przekazania środków z Funduszu Solidarnościowego jednostkom samorządu terytorialnego na realizację zadań
 • sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań w województwie, dofinansowywanych z Funduszu Solidarnościowego
 • rozliczanie środków finansowych na zadania jednostek samorządu terytorialnego dofinansowywanych z Funduszu Solidarnościowego oraz weryfikowanie zwrotów niewykorzystanych środków w tym zakresie
 • sporządzanie materiałów planistycznych i wystąpień do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz do ministra finansów o środki finansowe, wnioskowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań dofinansowywanych z Funduszu Solidarnościowego
 • przeprowadzanie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa oraz środków z Funduszu Pracy przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne na realizację zadań w ramach programów rządowych i resortowych w zakresie wspierania rodziny

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych lub w rachunkowości finansowej
 • znajomość ustawy o funduszu solidarnościowym
 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ