Praca: Inspektor wojewódzkiDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87489

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych w Instytucji Zarządzającej i Instytucjach Pośredniczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, służących sprawdzeniu funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli, w tym stosowania przez instytucję kontrolowaną obowiązujących procedur
 • prowadzenie spraw z wniosków właściwych starostów o wyrażenie zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnej z tytułu gospodarowania nieruchomościami, mającej charakter cywilnoprawny, przypadającej Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej przedłożonych do Wojewody od dnia 14 maja 2021 r.
 • prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań z wniosków starostów o wyrażenie zgody na odstąpienie od dochodzenia należności pieniężnej z tytułu gospodarowania nieruchomościami, mającej charakter cywilnoprawny, przypadającej Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jeżeli wysokość tej należności wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 100 zł, przedłożonych do Wojewody od dnia 14 maja 2021 r.
 • analizowanie informacji i dokumentów odnoszących się do funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli RPO WD 2014-2020, w tym m.in. np. wyników kontroli przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą RPO WD, Instytucję Audytową, NIK i inne uprawnione podmioty
 • weryfikowanie informacji i dokumentów pozyskanych w związku z udziałem przedstawiciela Wojewody dolnośląskiego w posiedzeniach Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 oraz pracach komisji oceny projektów w ramach RPO WD 2014-2020
 • obsługa merytoryczna prac zespołu, powołanego zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego, ds. oceny wniosków właściwych starostów o wyrażenie zgody w zakresie wskazanym w art. 12a ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • prowadzenie czynności służących odzyskaniu niezapłaconych w terminie należności publicznoprawnych z tytułu zwrotu dotacji celowej budżetu państwa udzielonych beneficjentom Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 • znajomość KPA
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • znajomość ustawy o egzekucji w administracji publicznej
 • znajomość ustawy ordynacja podatkowa (dział III), wraz z aktami wykonawczymi
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie udzielania pomocy de minimis i pomocy publicznej
 • znajomość wytycznych w zakresie desygnacji na lata 2014-2020
 • znajomość uchwały nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”
 • znajomość arkuszy kalkulacyjnych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ