Praca: Inspektor wojewódzkiDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87599

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na I piętrze z dostępem do światła dziennego,


- narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,


- występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej, a także zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie wydania lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
 • prowadzenie rejestrów placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz wolnych miejsc w tych jednostkach na terenie województwa
 • rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
 • zbieranie informacji o sposobie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa w zakresie koniecznym do realizacji bieżących zadań
 • rozpatrywanie wniosków dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego i rodzinnego oraz placówki opiekuńczo-terapeutycznej o wydanie zezwolenia na umieszczenie w placówce w tym samym czasie większej liczby dzieci
 • zbieranie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej i przekazywanie je ministrowi właściwemu do spraw rodziny w wersji elektronicznej, a także ocenianie stanu i skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych oraz za wykonanie zadań przez jednostki instytucjonalnej pieczy zastępczej bez zezwolenia właściwego organu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • znajomość ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • znajomość Kodeksu cywilnego
 • umiejętność organizacji pracy
 • komunikatywność
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ