Praca: Inspektor wojewódzkiDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 88086

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie; - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie kontroli realizacji zadań z zakresu polityki rynku pracy realizowanych przez: marszałka województwa, starostów, wojewódzki urząd pracy i powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty
 • sporządzanie rocznej informacji o realizacji kontroli i nadzoru nad realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa i starostów, wojewódzki i powiatowe urzędy pracy oraz inne podmioty
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wymierzenia kar pieniężnych za niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych
 • sporządzanie wezwań do wyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcy zastępczego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia
 • znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • znajomość ustawy kodeks cywilny
 • znajomość ustawy kodeks pracy
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ