Praca: InspektorKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 75781

Warunki pracy

- praca siedząca


- praca wymaga szczególnej koncentracji


- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk


- praca przy komputerze (kserokopiarki, drukarki, faks)


- konieczność przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku


- konieczność przemieszczania się na korytarzach pomiędzy pomieszczeniami

Zakres zadań

 • realizacja zadań w zakresie przyjmowania, ewidencjonowania i dystrybucji korespondencji jawnej wpływającej do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów i terminowego dostarczania ich do adresatów
 • weryfikacja korespondencji adresowanej do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Komendanta lub Zastępców Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu pod kątem pilności jej dostarczenia
 • prowadzenie – w formie elektronicznej lub papierowej-dokumentacji związanej z rejestracją wpływu, obiegiem oraz dalszą dystrybucja przesyłek jawnych w Komendzie Wojewódzkiej policji we Wrocławiu w celu utrzymania aktualności i przejrzystości tych dokumentów
 • bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi i wewnętrznymi w zakresie wyjaśniania wątpliwości dotyczących nadawcy lub adresata, błędów adresowych czy przesyłek omyłkowo przesłanych w celu ustalenia stanu faktycznego i eliminowania błędów w tym zakresie
 • uczestniczenie w organizacji odpraw służbowych z udziałem kierownictwa jednostki
 • sprawowanie zastępstw na stanowisku inspektora w sekretariacie Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz jego Zastępców

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy na stanowisku kancelaryjno-biurowym
 • umiejętność współdziałania i komunikatywność
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • umiejętność analitycznego myślenia, podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • zdolność koncentracji uwagi
 • odpowiedzialność i sumienność
 • umiejętność ustalania priorytetów
 • wysoka kultura osobista
 • samodzielność i kreatywność oraz bardzo dobra organizacja pracy swojej i innych
 • dyspozycyjność, asertywność
 • bardzo dobra znajomość struktury organizacyjnej urzędu i specyfiki jego działania
 • bardzo dobra znajomość obsługi wszelkich urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończenie kursów lub szkoleń z zakresu obsługi kancelaryjnej albo postępowania z dokumentami jawnymi
APLIKUJ TERAZ