Praca: InspektorKomenda Powiatowa Policji w Oławie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Oława
Ogłoszenie o naborze Nr 78234

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym

Zakres zadań

 • Przygotowanie, organizowanie i koordynowanie działań w zakresie postępowań kwalifikacyjnych dot. przyjmowania kandydatów do służby w Policji, oraz prac związanych ze zwalnianiem ze służby;
 • Sporządzanie decyzji w sprawach osobowych dot. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych;
 • Prowadzenie teczek osobowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KPP w Oławie i KP w Jelczu-Laskowicach;
 • Prowadzenie działalności organizacyjnej i koordynowanie spraw związanych z kierowaniem policjantów na określone rodzaje szkoleń;
 • Sporządzanie rocznych planów szkoleń, pomoc w budowaniu programów szkoleń ujętych w planach oraz nadzór i koordynowanie doskonalenia zawodowego;
 • Planowanie i realizowanie testów sprawności fizycznej policjantów;
 • Przygotowywanie i organizowanie konkursów na wakujące stanowiska pracy
 • Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy, prowadzenie etatu Komendy Powiatowej Policji w Oławie;
 • Prowadzenie ewidencji statystyki i sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych;
 • Planowanie zatrudnienia policjantów i pracowników cywilnych;
 • Realizowanie zadań dot. medycyny pracy ( wystawianie skierowań na badania profilaktyczne, sanitarno-epidemiologiczne, kierowców, badania komisyjne, WKL, itp.) ;
 • Ewidencjonowanie czasu pracy policjantów i pracowników cywilnych ( ewidencja urlopów wypoczynkowych, absencja chorobowa funkcjonariuszy KPP w Oławie i KP w Jelczu-Laskowicach);
 • Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Oławie w celu pozyskiwania stażystów;
 • Współpraca z Wydziałami KWP we Wrocławiu na odcinku kadrowo-szkoleniowym;
 • Współpraca z Naczelnikami i Kierownikami Komórek organizacyjnych KPP w Oławie w sprawach osobowych pracowników jednostki;
 • Wykonywanie w jednostce prac związanych z zabezpieczeniem kadrowym jednostek zmilitaryzowanych Policji ( MOB ).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność właściwego komunikowania się;
 • Umiejętność współpracy zespołowej;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej;
 • Umiejętność interpretacji przepisów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność podejmowania decyzji;
 • Umiejętność obsługi komputera.
APLIKUJ TERAZ