Praca: InspektorKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 80075

Warunki pracy

- praca biurowa w siedzibie urzędu przy wykorzystaniu komputera


- praca wymaga szczególnej koncentracji


-  praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk
- praca częściowo przy sztucznym oświetleniu


- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki,faksu)


- ograniczona możliwość poruszania się po budynku, brak możliwości dojazdu do windy, brak podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • opracowywanie rocznego planu finansowego KWP, KMP, KPP, CBŚP oraz wprowadzanie zmian tego planu w oparciu o decyzje MSW, KGP, KWP w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości środków do prawidłowej realizacji ustawowych zadań jednostki
 • opracowywanie rocznego harmonogramu wydatków budżetowych oraz sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na środki finansowe przy wykorzystaniu specjalistycznego programu TREZOR w celu otrzymania środków finansowych na terminową realizację zadań jednostki
 • opracowywanie analiz zaangażowania wydatków budżetowych oraz analiz dotyczących poziomu dodatków służbowych i średnich płac KWP, KMP, KPP w celu zapewnienia danych sprawozdawczych na potrzeby KWP i KGP przy wykorzystaniu programu płacowego
 • uczestniczenie w procesie tworzenia planu finansowego jednostki na kolejny rok budżetowy poprzez sporządzanie kalkulacji w celu dokonania podziału przyznanych środków na poszczególne pozycje budżetowe
 • sprawdzanie wniosków dotyczących rozpoczęcia procedur przetargowych z planem finansowym oraz planem zamówień publicznych w celu potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych w planie wydatków KWP
 • sporządzanie odpisu i korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w celu określenia wysokości środków, które należy przekazać na konto ZFŚS w danym roku
 • analizowanie wniosków personalnych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu określenia wysokości skutków finansowych proponowanych zmian w wynagrodzeniach i uposażeniach tych osób
 • przygotowywanie dokumentów finansowych do przekazania do Archiwum w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy w finansach
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o służbie cywilnej
 • szczegółowa znajomość klasyfikacji budżetowej
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • umiejętność selekcji informacji, analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność samodzielnego sporządzania analiz ekonomicznych
 • umiejętność współpracy w zespole, umiejętność dzielenia się wiedzą i informacjami
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w obszarze finansów publicznych
 • umiejętność obsługi programu TREZOR
APLIKUJ TERAZ