Praca: InspektorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wołów
Ogłoszenie o naborze Nr 85810

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 

Zakres zadań

 • prowadzi dokumentację spraw kancelaryjno – biurowych oraz zajmuje się archiwizacją dokumentów,
 • prowadzi całokształt spraw związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury, okresowymi przeglądami technicznymi budynków Rejonu oraz zabezpieczeniem p.poż. wynikającymi z przepisów prawa,
 • przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu administracyjno – gospodarczego oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych,
 • prowadzi sprawy związane z gospodarką materiałową w zakresie pracy Rejonu, sporządza plany zapotrzebowania na materiały biurowe, artykuły higieniczne oraz materiały eksploatacyjne,
 • zaleca przeglądy, naprawy oraz remonty sprzętów i pojazdów zgodnie z aktualnymi umowami, sporządza raporty zużycia paliwa oraz przejechanych kilometrów,
 • prowadzi sprawy BHP w zakresie zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, środki ochrony indywidualnej, posiłki regeneracyjne,
 • prowadzi gospodarkę i ewidencję środków trwałych i innych składników majątkowych,
 • organizuje i nadzoruje sprawy związane z utrzymaniem czystości i dozorowaniem obiektów Rejonu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu: P.poż., Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawo ochrony środowiska, Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
APLIKUJ TERAZ