Praca: Kierownik kancelarii tajnejKomenda Powiatowa Policji w Oławie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik kancelarii tajnej
Miejsce pracy: Oława
Ogłoszenie o naborze Nr 74171

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym

Zakres zadań

 • Prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych otrzymywanych, wysyłanych lub wydawanych;
 • Zwracanie wykonawcom merytorycznym dokumentów przeznaczonych do wysyłania celem uzupełnienia, gdy nie spełniają określonych wymogów;
 • Coroczne rozliczanie wszystkich pozycji w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych;
 • Przekazywanie, udostępnianie za pokwitowaniem dokumentów niejawnych do właściwych komórek organizacyjnych;
 • Powielanie i rejestrowanie dokumentów niejawnych;
 • Zapewnienie należytej ochrony dokumentom niejawnym znajdujących się w kancelarii;
 • Przekazywanie dokumentów niejawnych do archiwum, brakowanie i opiniowanie protokołów brakowania dokumentów niejawnych kategorii BC nie podlegających archiwizowaniu;
 • Rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów niejawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub przeniesienia do innej jednostki;
 • Udostępnianie, wydawanie dokumentów niejawnych osobom i instytucjom na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • Informowanie pełnomocnika ds. OIN o zagrożeniach ujawnienia utraty dokumentów;
 • Przyjmowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej kategorii B oznaczonej symbolem B i BE do Składnicy Akt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie ewidencji archiwalnej;
 • Gromadzenie, zabezpieczenie i konserwacja dokumentów archiwalnej;
 • Składowanie i kwalifikowanie akt zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Przekazywanie akt i materiałów archiwalnych do innych archiwów, prowadzenie ścisłej ewidencji osób, które zapoznawały się z materiałami archiwalnymi;
 • Udostępnianie akt dokumentacji niearchiwalnej jak również materiałów archiwalnych upoważnionym podmiotom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • Weryfikowanie protokołów brakowania akt kategorii B oznaczonej symbolem BC, sporządzonych przez jednostki/komórki organizacyjne KPP w Oławie;
 • Prowadzenie kontroli stanu zasobu składnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Opracowywanie rocznego sprawozdania z ruchu akt;
 • Koordynowanie działalności archiwalnej w jednostkach/komórkach organizacyjnych KPP w Oławie;
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania zgodnie z posiadanymi materiałami;
 • Zabezpieczanie przed zniszczeniem zasobów archiwalnych, prowadzenie ewidencji akt i materiałów znajdujących się w archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Uczestniczenie w szkoleniach organizawanych przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu;
 • Uczestniczenie w komisyjnym brakowaniu dokumentacji niearchiwalnej kategorii B oznaczonej symbolem B i BE znajdującej się na stanie składnicy akt KPP w Oławie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ