Praca: Kierownik SerwisuKierownik Serwisu
Miejsce pracy: Wrocław
Twój zakres obowiązków
 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi Klienta
 • Budowanie i podtrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami
 • Kierowanie pracą podległych grup konserwatorów
 • Koordynacja sprawnego funkcjonowania pogotowia dźwigowego
 • Rozwój działalności serwisowej poprzez wsparcie sprzedaży usług
 • Przygotowywanie okresowych raportów i analiz z bieżącej działalności operacyjnej
 • Udzielanie wsparcia technicznego podległym pracownikom
Nasze wymagania
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym
 • Wykształcenie techniczne o profilu elektrycznym lub mechanicznym
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej jak i podległego zespołu
 • Umiejętność budowania długofalowych relacji z klientami
 • Konsekwencja i skuteczność w działaniu
 • Prawo jazdy kat. B
To oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dostęp do benefitow pozapłacowych i świadczeń socjalnych
 • Narzędzia pracy adekwatne do zajmowanego stanowiska (samochód służbowy, laptop, telefon)
 • Przyjazna atmosfera pracy
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, poniżej informujemy w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane:
Pełną informację odnośnie przetwarzania znajdziesztutaj.

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, wizerunek, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres zamieszkania), inne dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych;
2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Morelowskiego 32/34, 52-429 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS0000152075, NIP: 8991755168, REGON: 930944830(„ Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych”);
3) Cele i podstawa przetwarzania:
W związku ze złożeniem przez Państwa dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Remontowym Urządź Dźwigowych, Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:
1. wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Remontowym Urządź Dźwigowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO – w zakresie przetwarzania danych w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO – w zakresie przetwarzania danych w zakresie szerszym niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa);
2. wzięcia udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska pracy we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Remontowym Urządzeń Dźwigowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3.udokumentowania złożenia dokumentów aplikacyjnych na stanowisko pracy w we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Remontowym Urządzeń Dźwigowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
4.wewnętrznych celów administracyjnych Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Remontowego Urządzeń Dźwigowych , w tym statystyki i raportowania wewnętrznego we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Remontowym Urządzeń Dźwigowych oraz w ramach grupy kapitałowej do której należy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5.archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6.w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych będą: podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, spółki z grupy kapitałowej do której należy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultingowe;
5) Transfer danych: W związku z faktem współpracy Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Remontowego Urządzeń Dźwigowych z jego podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), Państwa dane osobowe mogą być przekazane do państw niebędących członkami EOG. Przekazując Państwa dane osobowe do Szwajcarii, właściwy stopień ochrony jest zapewniony na podstawie decyzję Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych stosuje standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO. [Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej: ec.europa.eu];
6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Remontowego Urządzeń Dźwigowych stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Remontowym Urządzeń Dźwigowych, chyba że wyrazili Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych również w celach związanych z wzięciem udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych wówczas będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe do czasu wycofania zgody albo ustalenia, że dane zdezaktualizowały się jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od czasu wyrażenia tej zgody;
7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji;
11) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z kodeksu pracy, przepisów szczególnych i aktów wykonawczych jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów kodeksu pracy będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
12) Cofnięcie zgody: W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt z Wrocławskim Przedsiębiorstwem Remontowym Urządzeń Dźwigowych w formie pisemnej na adres siedziby Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Remontowego Urządzeń Dźwigowych , tj. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych sp. z o.o. ul. Morelowskiego 32/34, 52-429 Wrocław z dopiskiem „Dane osobowe”, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.
[ ] Zapoznałam/-em się z informacją o zasadach przetwarzania moich danych osobowych w ramach procedury rekrutacyjnej prowadzonej przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.
W przypadku podania przez Państwa danych osobowych w zakresie szerszym aniżeli wynikający z przepisów prawa pracy prosimy o wyrażenie poniżej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko pracy we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Remontowym Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o.

W przypadku chęci wzięcia udziału również w przyszłych procesach rekrutacyjnych na stanowiska we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Remontowym Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. prosimy o wyrażenie poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
[ ] Zgadzam się na przetwarzanie przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu rekrutacyjnym w bazie kandydatów oraz wykorzystaniu ich dla celów przyszłych rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ