Praca: Nauczyciel historii i wos-uPowiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Nauczyciel historii i wos-u
Miejsce pracy: Twardogóra
Numer: StPr/21/0618
OBOWIĄZKI:
1.Realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć.2.Realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego), która w optymalnym stopniu przyczynia się do zrealizowania celów szkoły.3.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej (wnioskowanie do dyrektora szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację).4.Wspieranie swoją podstawą i działaniami pedagogicznymirozwoju psychofizycznego, ich zdolności i zainteresowań.5. Rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.6. Bezstronne, obiektywnei sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów.7.Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy , dyrekcji i rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.8. Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizacji przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.9. Określenie zasad udostępniania rodzicomsprawdzonych i ocenionych pisemnych spraw kontrolnych , prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań , troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach szkolnych.10. Służenie uczniom szkoły pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką.11. Wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego.12. Pełnienie dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów.13. Prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą dyrektora szkołyi rady pedagogicznej.14. Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec uczniów na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), humanistyczne


Wymagania inne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe- umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, dokładność, odpowiedzialność, odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Twardogóra


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

2 949 - 4 046 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy

APLIKUJ TERAZ