Praca: Nauczyciel informatykiPowiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy
Nauczyciel informatyki
Miejsce pracy: Twardogóra
Numer: StPr/21/0770
OBOWIĄZKI:
1. Realizacja planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć.2. Realizacja programu kształcenia, wychowywania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach (reguluje to arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych na początku roku szkolnego), która w optymalnym stopniu przyczynia się do realizowania celów szkoły.3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej (wnioskowanie do dyrektora szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację).4. Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.5. Rozpoznawanie potrzeb uczniów i udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.6. Bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów.7. Informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klas, dyrekcji i rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.8. Informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.9. Określanie zasad udostępniania rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych, prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, koła zainteresowań, troska o bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć dydaktycznych, na przerwach śródlekcyjnych, a także na wycieczkach, rajdach i uroczystościach szkolnych.10. Służenie uczniom szkoły pomocą w rozwiązywaniu problemów osobistych i związanych z nauką.11. Wdrażanie uczniów do poszanowanie mienia szkolnego.12. Pełnienie dyżuru zgodnie z tygodniowym harmonogramem dyżurów.13. Prowadzenie działalności innowacyjnej za zgodą dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.14. Zobowiązanie do obniżenia wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

- bardzo dobra znajomość technologii informacyjnej oraz obsługi programów komputerowych;- umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, dokładność, odpowiedzialność, odporność na stres, obowiązkowość, rzetelność, dyspozycyjność.

Miejsce pracy:

Twardogóra


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

2 949 - 4 046 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy