Praca: Pracownik ds. obsługi sekretariatuOgłoszenie numer: 5437064, z dnia 2021-08-30

Zarząd Inwestycji Miejskich

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko

Pracownik ds. obsługi sekretariatu

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, filologia polska lub pokrewne;
 • co najmniej 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku, mile widziany w jednostce samorządowej;
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office: Word, Excel, Outlook) i umiejętność korzystania z Internetu.

Wymagania dodatkowe:

 • w zakresie umiejętności zawodowych:
  • znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu gminnego, praw i obowiązków pracowników samorządowych,
  • znajomość kultury organizacyjnej obowiązującej w administracji samorządowej,
  • umiejętność prowadzenia korespondencji służbowej, w tym sporządzania notatek i protokołów ze spotkań służbowych,
  • mile widziana znajomość obsługi systemu Lotus Notes;
 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:
  • wysoka kultura osobista,
  • komunikatywność,
  • samodzielność,
  • bardzo dobra organizacja pracy,
  • dyspozycyjność.

Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych na Stanowisku ds. obsługi sekretariatu:

 • prowadzenie sekretariatu Dyrektora i jego zastępców;
 • przyjmowanie i ewidencja korespondencji wewnętrznej oraz dbałość o terminowe jej przekazywanie do wiadomości i akceptacji Dyrektora i jego zastępców;
 • prowadzenie terminarza oraz przygotowywanie spotkań Dyrektora Zarządu i jego zastępców;
 • przygotowywanie i organizacja wyjazdów służbowych Dyrektora i jego zastępców;
 • sporządzanie, przepisywanie i skanowanie pism na zlecenie Dyrektora i jego zastępców;
 • zbieranie informacji i materiałów o przygotowywanych i realizowanych przez ZIM inwestycjach;
 • udzielanie informacji i przekazywanie materiałów o ww. inwestycjach pracownikom Urzędu Miejskiego Wrocławia i innych jednostek organizacyjnych zajmującym się obsługą prasową;
 • dbałość o wyposażenie, sprzęt techniczny w sekretariacie oraz w gabinecie Dyrektora i jego zastępców;
 • dbałość i kontrolowanie stanów materiałów i wyposażenia sekretariatu, gabinetu Dyrektora i jego zastępców;
 • wykonywanie innych zadań na polecenie Dyrektora i jego zastępców oraz przełożonego.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ