Praca: Pracownik ds. wydawania decyzji Wydział Architektury i BudownictwaPREZYDENT WROCŁAWIA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

stanowisko do spraw wydawania decyzji (6 etatów)
Wydział Architektury i Budownictwa

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rozpatrywania wniosków w sprawach pozwoleń na budowę, w tym:

 • sprawdzanie kompletności wniosków
 • analiza merytoryczna i formalna wniosków
 • zebranie dowodów w sprawie
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych
 • przyjmowanie zgłoszeń określonych przepisami prawa, ich analiza, przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz zaświadczeń
 • podejmowanie postępowań z urzędu, zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego pozwolenia na budowę
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie wynikającym z decyzji administracyjnych
 • współpraca z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz innymi ministrami a także zarządcami obszarów kolejowych w zakresie odstępstw od warunków techniczno-budowlanych
 • przygotowywanie informacji, analiz i opracowań z zakresu prowadzonych spraw.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia - plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

 

Stanowisko pracy:

 • praca stacjonarna, przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim: miejsce parkingowe (nie jest usytuowane przy budynku), podjazd do budynku, winda.

Przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2021 r.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie architektury lub budownictwa lub gospodarki przestrzennej lub inżynierii środowiska lub ochrony środowiska lub elektryki
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia: budowlane
 • doświadczenie zawodowe: w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej
 • planowanie i organizowanie pracy, umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu sierpniu 2021 roku wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


APLIKUJ TERAZ