Praca: Referent prawnyWojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 73958

Warunki pracy • praca administracyjno-biurowa
 • praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe
 • praca pod presją czasu
 • praca z trudnym klientem, praca wymagająca bardzo dobrej komunikatywności, odpowiedzialności oraz skrupulatności w realizacji zadań, zagrożenie korupcją
 • praca przy komputerze powyżej 4h dziennie, obsługa urządzeń biurowych
 • oświetlenie naturalne i sztuczne, praca siedząca
 • praca na pierwszym piętrze budynku, brak windy, toaleta nie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnychZakres zadań

 • wystawia upomnienia oraz prowadzi ewidencję w przypadku braku wpłaty środków z tytułu nałożonych kar z mocy ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych
 • wystawia tytuły wykonawcze i kieruje je do właściwych terytorialnie urzędów skarbowych oraz prowadzi ewidencję; przygotowuje pisma kierowane do urzędów skarbowych, związanych z realizacją zadań wynikających z procedur egzekucyjnych
 • rozlicza wpłaty i nalicza odsetki
 • zgłasza do sądu wierzytelności w przypadku upadłości podmiotów, na których ciążą zobowiązania z tytułu nałożonych kar
 • udziela podmiotom odpowiedzi na pisma dotyczące procesu egzekucji należności
 • prowadzi ewidencję należności dotyczących nałożonych kar z mocy ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz współpracuje z zarządcami dróg oraz Głównym Inspektoratem w celu ich skutecznego wyegzekwowania
 • opracowuje sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o ulgi w płatnościach
 • sporządza dane o należnościach niewymagalnych i odsetkach dotyczących należności Wojewódzkiego Inspektoratu oraz Głównego Inspektoratu do sprawozdań budżetowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach komorniczych, prawa upadłościowego
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym i ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego
 • znajomość ustawy Ordynacja podatkowa
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
 • umiejętność formułowania pism urzędowych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce, rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach stresowych związanych z presją czasu w związku z przestrzeganiem terminów
 • zdolności organizacyjne, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość prawa cywilnego oraz kodeksu spółek handlowych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ