Praca: ReferentDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74287

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin; - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących rejestracji Obywatela UE, zezwoleń na pracę, o wymianę lub wydanie karty pobytu cudzoziemca oraz udzielenie zezwolenia na pobyt (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE) i zamieszczanie w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla
 • potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przedkładanych przez cudzoziemców w związku ze składanymi wnioskami
 • rejestrowanie wniosków pobytowych w Systemie Informatycznym „POBYT2” i „ZC PRACA” oraz aplikacji „PRZYBYSZ”
 • dokonywanie personalizacji kart pobytu cudzoziemca po wydaniu decyzji dotyczącej legalizacji pobytu oraz wydawanie spersonalizowanych dokumentów w sprawach należących do właściwości Oddziału, a także prowadzenie ich ewidencji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • znajomość KPA
 • znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • umiejętność profesjonalnej obsługi klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego
APLIKUJ TERAZ