Praca: ReferentWojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76560

Warunki pracy


 • W urzędzie nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy. 

 • Narzędzia i materiały: stanowisko pracy wyposażone w zestaw komupterowy i urządzenia biurowe. 

 • Stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku. 

 • Bariera architektoniczna: brak wind.

 • Możiwość udziału w akcjach promocyjnych. 

Zakres zadań

 • Nadzoruje proces wydawania kart powołania (poprzez podległe wojskowe komendy uzupełnień) i stawiennictwa żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe.
 • Opracowuje analizy, sprawozdania, meldunki i projekty pism Szefa WSzW dotyczące powoływania przez podległe WKU żołnierzy rezerwy na ćwiczenia wojskowe do jednostek wojskowych na administrowanym terenie.
 • Generuje pakiety z błędami w systemie SI SPIRALA ZINT - przygotowuje pakiety do poprawy na poszczególne WKU i przekazuje je do administratora SI WSzW.
 • Bierze udział w realizacji zadań promocji obronności i służby wojskowej, w tym w opracowywaniu dokumentów i zamówień materiałów promocyjnych dotyczących obronności i służby wojskowej.
 • Uczestniczy w ćwiczeniach, treningach i innych przedsięwzięciach szkoleniowych WSzW wynikających z "Planu zasadniczych przedsięwzięć WSzW na .... rok" oraz z innych planów szkoleniowych zgodnie z przeznaczeniem.
 • Współpracuje z jednostkami wojskowymi, szkołami, uczelniami wyższymi oraz wybranymi instytucjami i władzami samorządowymi w zakresie organizacji i prowadzenia akcji promujących dotyczących obronności i służby wojskowej na administrowanym terenie.
 • Opracowuje materiały aktualizujące związane z zakresem zadań realizowanych na stanowisku pracy oraz koordynuje ich umieszczenie na stronie internetowej WSzW.
 • Opracowuje analizy, sprawozdania, meldunki, projekty pism Szefa WSzW oraz wprowadza dane do systemu SEW on-line dotyczące powoływania studentów na ćwiczenia wojskowe realizowane w ramach programu edukacji wojskowej studentów "Legii Akademickiej".

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli "POUFNE"
 • Biegła znajomość posługiwania się pakietem MS Office
 • Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021, poz. 372).
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz.U. z 2020, poz. 1784).
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U.2010.199.1321 z późn.zm.).
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu oraz miejsca odtwarzania ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (Dz.U.2010.105.663).
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2015.950).
 • Znajomość Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U. 2004.52.519).
 • Znajomość Decyzji nr 164/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów "Legia Akademicka" (Dz.Urz.MON 2020.190)
APLIKUJ TERAZ