Praca: Samodzielny referent ds. kadrPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Samodzielny referent ds. kadr
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/3129
OBOWIĄZKI:
Zakres obowiązków : 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności : - sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy pracowników oraz innych dokumentów dotyczących zatrudnienia, sporządzanie pism dotyczących zmiany warunków zatrudnienia, wypowiedzenia umowy o pracę, - prowadzenie akt osobowych pracowników, - gromadzenie i przetwarzanie danych w programach komputerowych, (systematyczne nanoszenie zmian w SIO), - ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (kart urlopowych, planów urlopów), - wyliczanie pracownikom stażu pracy do wysługi lat, - sporządzanie wykazu pracowników do nagród jubileuszowych, - sporządzanie wykazu pracowników uprawnionych do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (trzynastki), - sporządzanie wykazu nauczycieli uprawnionych do otrzymania świadczeń urlopowych, - obliczanie premii pracownikom administracji i obsługi, - sporządzanie listy obecności, - prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich i innych nieobecności, - sporządzanie zaświadczeń dla pracowników dotyczących stosunku pracy, - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli, - prowadzenie rejestru oraz przygotowywanie wraz z Dyrektorem okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - sporządzanie sprawozdań oświatowych, statystycznych (GUS, SIO,) oraz analiz wykazu o stanie - zatrudnienia na potrzeby Dyrektora, - prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich, badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, szkoleń BHP pracowników, szkoleń z zakresu udzielania I pomocy i kontrola ich aktualności, wystawianie skierowań na w/w badania 2. Archiwizacja dokumentacji kadrowej. 3. Uczestniczenie w opracowywaniu projektów regulaminów wydawanych przez dyrektora placówki (Regulamin pracy, Regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami), w szczególności dotyczących spraw związanych z zasobami ludzkimi. 4. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora placówki. Godziny pracy 7:30 - 11:30Praca na okres próbny: 3 miesiące1/2 etatukontakt z pracodawcą: sekretariat.sp093@wroclawskaedukacja.pl
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: DOBRA ORGANIZACJA PRACY
Uprawnienia: PRACA W ZESPOLE, DYSPOZYCYJNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ,KULTURA OSOBISTA
Uprawnienia: biegła obsługa komputera z obsługą internetu


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: - obywatelstwo polskie - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, - kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią, - kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; - wykształcenie co najmniej średnie i 5 lat stażu lub wykształcenie wyższe i 4 lata stażu pracy - kwalifikacje niezbędne na stanowisku objętym naborem. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy: - znajomość zagadnień związanych z prawem pracy; kodeksem pracy i innymi przepisami dotyczącymi - zatrudnienia pracowników pedagogicznych w szkole. - znajomość zagadnień dotyczących specyfiki pracy w szkole, - znajomość obsługi systemów elektronicznych: SIO, GUS, ANKA, ZUS, VULCAN, - znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej, - biegła obsługa komputera, - doskonała organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole - umiejętność samodzielnej pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, kreatywność, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji - dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność - stan zdrowia pozwalający na pracę na w/w stanowisku umiejętność samodzielnej pracy,dokładnośś,sumienność,rzetelność,komunikatywność,kreatywność,gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacjiznajomość zagadnień związanych z prawem pracy,kodeksem pracy i innymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia pracowników pedagogicznych w szkoleIstnieje możliwość połączenia etatów :samodzielnego referenta ds. kadr i samodzielnego referenta ds. gospodarczych

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 1 870 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu