Praca: Samodzielny referentUrząd Statystyczny we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 83005

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obsługa komputera powyżej 4 godzin,
- praca administracyjno-biurowa,
- kontakt z podmiotami zewnętrznymi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy komputerze,
- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- wejscie do budynku bez barier architektonicznych.


 

Zakres zadań

 • Prowadzi kancelarię Urzędu, zgodnie z obowiązującymi zasadami instrukcji kancelaryjnej, w tym w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
 • Przyjmuje oraz rozdziela korespondencję, wysyła korespondencję oraz ewidencjonuje wychodzące z Urzędu przesyłki polecone i przesyłki listowe nierejestrowane.
 • Gromadzi, opracowuje, zabezpiecza i udostępnia dokumentację znajdującą się w składach chronologicznych.
 • Współpracuje z koordynatorem czynności kancelaryjnych w ramach Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).
 • Obsługuje pod wzgledem administracyjnym narady, spotkania i szkolenia prowadzone w siedzibie Urzędu.
 • Prowadzi nadzór nad zabezpieczeniem i przechowywaniem kluczy zapasowych do pomieszczeń Urzędu.
 • Archiwizuje dokumentację wydziału.
 • Pełni zastępstwa w czasie urlopów lub innych nieobecności na stanowisku portiera.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji publicznej.
 • Łatwość komunikacji,
 • Wysoki poziom kultury osobistej.
 • Umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły
 • Duża odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ