Praca: Specjalista do spraw kadrowychPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Specjalista do spraw kadrowych
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/4183
OBOWIĄZKI:
1. Kompleksowe prowadzenie akt ososbowych ; 2. Przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudnienia , rozwiązywanie umów o prace , zaszeregowania , uposażenia i innych związanych ze stosunkiem pracy. 3. Przygototwanie i prowadzeie spraw związanych z wansem zawodowym nauczycieli w tym współpraca i obsługa komisji Kwalifikacyjnych4. Wprowadzenie danych Systemu Informacji Oświatowej 5. Wydawanie zaświadczeń , legitymacji służbowych , legitymacji ZUS i innych dokumetnów dla pracowników szkoły. 6. Zajomosć ustawy o pracowniczych Planach Kapitałowych, oprowadzenie dokumentacji związanej z PPK m. in. deklaracji rezygnacji, wniosków pracowników i innych7. Opracowanie planów urlopów pracowników; 8. Konsultacje ze związkami zawodowymi9. Sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia. 10. Prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich , urlopów pracowniczych. 11. Prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lakarskich oraz szkoleń BHP i i pomocy, kierowanie pracowników na badania oraz szkolenia12. głaszanie i wyrejestrowanie pracowników i ich rodzin do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych 13. Udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom ubiegającym się o renty, emerytury, świadczenia rehabilitacyjne itp. 14. wspołpraca z Powiatowym Urzedem Pracy , z Centrum Usług Informatycznych 15. inne obowiązki wynikające z prawa pracy. Miejsce pracy: Sempołowskiej 54 Forma umowy: Umowa o pracę na czas okreslony , praca na jedna zmmianę w godz 7.30-15.30Oferta w sali: E 10. prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów pracowniczych. Termin składania dokumentów: do 20.07. 2021 do godz. 15.00Dokumenty należy składać ososbiscie w sekretariacie szkoly ( w godzinach od 8.00 do 15.00) lub listem poleconym na adres: Zespoł Szkolno-Przedszkolny nr 24 ul. Sempołowskiej 54, 51-661 Wrocław w zamkniętej białej kopercie z dopiskiem " Konkurs na stanowisko specjalista" - dokumenty , które wpłyną po terminie lub które nie będą spełniały wymogów formalnych zostaną odrzucone. Oferta w sali: E
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista do spraw kadr
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Do konkursu może przystapić ososba , która : 1. jest obywaltelem polskim 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestepstwo kadrowe 4. cieszy się nieposzlakowaną opinią 5. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonania pracy na okreslonym stanowisku 6. posiada co najmniej wykształcenie wyższe o specjalnosci prawnej, kadrowej, administracyjnej lub innej umożliwijącej wykonywanie zadań na tym stanowisku7. posiada 4-letni staż pracy w prowadzeniu administracji kadrowej, w tym co najmniej 1 rok w jednostce oświatowej.

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

do 3 670 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu