Praca: Specjalista ds. kadrPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Specjalista ds. kadr
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/1109
OBOWIĄZKI:
1. Znajomość i przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych związanych z wykonywaną pracą a w szczególności: Przepisów Kodeksu Pracy,Ustawy o pracownikach samorządowych,Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych,Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO,Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.2. Prowadzenie spraw pracowniczych związanych z przebiegiem zatrudnienia pracowników, w tym pracowników zatrudnionych do realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.3. Konsultowanie zakresów obowiązków pracowników Wrocławskiego Centrum Integracji z Koordynatorami i Dyrektorem Centrum.4. Koordynacja procesu rekrutacji na stanowiska pracownicze zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych, prowadzenie dokumentacji naborów w WCI we współpracy z Komisjami Rekrutacyjnymi5. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminowości wykonania badań okresowych pracowników i prowadzenie stosownej ewidencji.6. Sprawowanie nadzoru nad szkoleniami z zakresu BHP i ppoż. pracowników.7. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym rejestru urlopów, zwolnień lekarskich oraz nadzór nad kartami czasu pracy pracowników.8. Prowadzenie rejestrów planów urlopów.9. Prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem, awansowaniem oraz karaniem pracowników.10. Ustalenie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.11. Sprawowanie nadzoru i kontroli dyscypliny pracy oraz przestrzegania regulaminu i kodeksu pracy.12. Prowadzenie dokumentacji związanej z poleceniem wyjazdów służbowych.13. Prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami pracowników.14. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem pracowników do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych:- wprowadzanie do programu CDN Optima danych pracowników oraz zmian danych.15. Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie kadrowym.16. Wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu.17. Prace związane ze spełnianiem wymogów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych i aktach wykonawczych jednostki w zakresie kadr.18. Sporządzanie rozliczeń PFRON jednostki. 19. Prowadzenie rejestrów:- urlopów wypoczynkowych, - upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Dyrektora WCI,- upoważnień do przetwarzania danych osobowych WCI.20. Współpraca z Specjalistą płac w zakresie spraw kadrowych i wynagrodzeń (nieobecności, zmiany umów o pracę, etatyzacja, sprawozdania), aktualizacji informacji (rekrutacja, zmiany wynagrodzenia, kary) oraz dokumentacji związanej ze zgłaszaniem pracowników do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.Forma i termin składania ofert :1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać do sekretariatu Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu. 2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: Nabór na stanowisko: Specjalista ds. kadr we Wrocławskim Centrum Integracji, w terminie do dnia 22.02.2021r. do godziny 12.00 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia www.wroclaw.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wrocławskiego Centrum Integracji. 4. Aplikacje, które wpłyną do WCI po terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.Inne informacje:1. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru, zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. 2. Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące (przy czym w przypadku zatrudnienia dane te zostaną włączone do akt osobowych). 3. Po upływnie okresu, o którym mowa w pkt. 2 dokumenty zostaną komisyjne zniszczone. Z czynności tej sporządzony zostanie protokół.Dodatkowych informacji udziela: p. Dorota Lignarska - tel. 71 782 35 14 w godz. 9.00-15.00. Oferta dostępna w sali E, A. Oferta skierowana także do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista do spraw kadr
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 1. Obywatelstwo państwa członkowskiego UE.2. Nieposzlakowana opinia.3. Wykształcenie wyższe.4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.5. Osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno - skarbowe.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:1. Bardzo dobra znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawnych w szczególności:Przepisów Kodeksu Pracy,Ustawy o pracownikach samorządowych,Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych,Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO,Ustawy o zatrudnieniu socjalnym,2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.3. Umiejętność posługiwania się programem Płatnik.4. Znajomość programu kadrowo-płacowego Comarch Optima.5. Umiejętność samodzielnej organizacji pracy, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność.6. Zdolność analitycznego myślenia, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.7. Gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.8. Umiejętność poprawnego formułowania pism

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu