Praca: Specjalista ds. kadrowychPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Specjalista ds. kadrowych
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/5391
OBOWIĄZKI:
a) kompleksowe prowadzenie akt osobowych, b) przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudnienia, rozwiązywania umów o pracę, zaszeregowania, uposażenia i innych związanych ze stosunkiem pracy, c) przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycielu, w tym współpraca i obsługa Komisji Kwalifikacyjnych, d) wprowadzanie danych Systemu Informacji Oświatowej, e) wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych, legitymacji ZUS i innych dokumentów dla pracowników szkoły, f) znajomość ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, prowadzenie dokumentacji związanej z PPK m.in.: deklaracji rezygnacji, wniosków pracowników i innych, g) opracowywanie planów urlopów pracowników i innych, h) konsultacje ze związkami zawodowymi, i) sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w zakresie zatrudnienia, j) prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich, urlopów pracowniczych, k) prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP, pierwszej pomocy, kierowanie pracowników na badania i szkolenia, l) zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i ich rodzin do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, m) udzielanie wsparcia merytorycznego pracownikom ubiegającym się o renty, emerytury, świadczenia rehabilitacyjne itp., n) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, z Centrum Usług Informatycznych, o) inne obowiązki wynikające z prawa pracy. Umowa na czas określony (6 miesięcy), docelowo na czas nieokreślony. Oferta dostępna w sali E.Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 798 68 74 wew. 112, e-mail: sekretariat@sp91.wroclaw.plCV wraz z listem motywacyjnym mozna składać osobiście w sekretariaciem szkoły (w godzianch od 8:00 do 15:00) lub wysłać e-mailem.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista do spraw kadr (wymagany staż - lata: 4)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Do rekrutacji może przystąpić osoba, która:a) jest obywatelem polskim, b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) cieszy się nieposzlakowaną opinią, e) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku, f) posiada co najmniej wykształcenie wyższe o specjalności np. prawnej, kadrowej, administracyjnej lub innej umożliwiającej wykonywanie zadań na tym stanowisku, g) posiada 4-letni staż pracy w prowadzeniu administracji kadrowej, mile widziane doświadczenie w jednostce oświatowej

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 670 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu