Praca: Specjalista inspektor nadzoru ds. instalacyjnychPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Specjalista inspektor nadzoru ds. instalacyjnych
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/5847
OBOWIĄZKI:
Opis stanowiska:Inspektor Nadzoru ds. instalacyjnych podlega bezpośrednio Kierownikowi Działu Technicznego, wykonując jego polecenia, w zakresie swoich obowiązków.Współpracuje z Administratorem, Dyspozytorem, Inspektorami Nadzoru innych branż i firmami zewnętrznymi wykonującymi na rzecz Spółdzielni prace związane z usuwaniem awarii i usterek.Prowadzi nadzór i rozlicza pracę firm wykonujących roboty na rzecz Spółdzielni pod kątem terminowości, jakości i poprawności wyceny.Zasadnicze obowiązki Inspektora Nadzoru:1.Sumienne wykonywanie powierzonych czynności, zgodnie z poleceniami swojego bezpośredniego przełożonego oraz obowiązującymi przepisami i zarządzeniami wewnętrznymi.2.Przestrzeganie postanowień Zakładowego Regulaminu Pracy.3.Szczególna troska o mienie Spółdzielni.4.Przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora Nadzoru:1.Przeprowadzanie przeglądów i kontroli obiektów w zasobach Spółdzielni oraz bieżąca aktualizacja danych w Książkach Obiektów Budowlanych i innych rejestrach2.Prowadzenie ewidencji robót remontowych i konserwacyjnych oraz kompletowanie dokumentów związanych z realizacją tych prac.3.Wnioskowanie do przełożonych w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót rozszerzających zakres wykonywanych prac remontowych i konserwacyjnych4.Przygotowanie i przekazywanie do Działu Księgowości danych o stanie realizacji prac objętych Planami Remontów oraz innych prac związanych z techniczną obsługą nieruchomości Spółdzielni.5.Współudział w określaniu potrzeb i sporządzaniu planów rzeczowo-wartościowych remontów, modernizacji i konserwacji oraz w ustalaniu harmonogramów wykonania tych zadań.6.Zlecanie robót, sporządzanie i przygotowanie do podpisu projektów umów z wykonawcami, wprowadzanie wykonawców na teren realizacji prac, nadzór nad realizacją robót i dokonywanie odbioru zakończonych robót.7.Inspirowanie działań zmierzających do obniżki kosztów wykonania zamierzeń remontowych.8.Nadzorowanie napraw, usuwania wad, usterek i awarii oraz bieżących prac konserwacyjnych w zasobach Spółdzielni.9.Prowadzenie nadzoru nad właściwym przebiegiem procesów grzewczego, dostarczania wody i odbioru ścieków w zasobach Spółdzielni, wydawanie w tym zakresie opinii i zaleceń dla kierownictwa Spółdzielni, w tym m.in. załatwianie odwołań lokatorskich w sprawach rozliczania kosztów dostawy tych mediów.10.Organizowanie i współudział w procesach wyboru wykonawców prac wykonywanych w zasobach Spółdzielni, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.11.Udział w pracach komisji, powoływanych okresowo przez kierownictwo Spółdzielni, m.in. do przeglądu stanu technicznego budynków, lokali i terenów, inwentaryzacji mienia a także wizjach lokalnych mających na celu inwentaryzację wad, awarii i usterek powstających w zasobach Spółdzielni.12.Prowadzenie aktualnej dokumentacji technicznej sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych oraz inwentaryzacji grzejników w lokalach.13.Przygotowanie bieżącej korespondencji w zakresie wykonywanych obowiązków.14.Sporządzanie wniosków do Zarządu Spółdzielni związanych z zakresem wykonywanych obowiązków.15.Udział we wdrożeniu i doskonaleniu aplikacji Dom 5.16.Współpraca ze służbami miejskimi, dostawcami mediów, ubezpieczycielami oraz innymi firmami, w zakresie usług świadczonych na rzecz Spółdzielni.17.Ścisła współpraca z pracownikami zewnętrznej firmy serwisowej w zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w zasobach Spółdzielni. 18.Współpraca z Dyspozytorem i Administratorem w zakresie zgłoszeń dotyczących zakresu obowiązków związanych ze stanowiskiem.19.Wykonywanie innych poleceń wydawanych przez przełożonego.Kontakt z pracodawcą: 71 330 78 00, 71 330 78 13
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali inżynierowie budownictwa
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), budowlane
Uprawnienia: OBSŁUGA KOMPUTERA


Wymagania inne:

wykształcenie wyższe z uprawnieniami inspektora ds. inwestycyjnych, staż pracy 3-5 lat w zawodzie, uprawnienia budowlane, obsługa komputera, kreatywność, pracowitość, rzetelność, kultura osobista, uprzejmość w kontaktach z mieszkańcami

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 600 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu