Praca: Specjalista służby celno-skarbowejPowiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
Specjalista służby celno-skarbowej
Miejsce pracy: Wrocław
Numer: StPr/21/2614
OBOWIĄZKI:
Specjalista Służby Celno-Skarbowej w komórkach organizacyjnych zlkalizowanych we Wrocławiu. Komórki Realizacji:zakres zadań służbowych:- zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców w zakresie określonym w przepisach odrębnych,- kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,- kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczenia i zużycia wyrobów akcyzowych oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy,- kontrola przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,- kontrola transportu drogowego na zasadach określonych w przepisach odrębnych,- kontrola wywozu i przywozu na terytorium RP towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom,- kontrola paliw w zbiornikach pojazdów samochodowych lub innych środków przewozowych,- prowadzenie postępowania mandatowego,- przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki,- kontrola ruchu drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym,- wykonywanie czynności procesowych w sprawach o przestępstwa w przypadkach konieczności udzielania wsparcia komórkom dochodzeniowo-śledczym,- wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,- realizowanie czynności zatrzymania osoby w trybie i przypadkach określonych w ustawie Kodeks postępowania karnego i ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej,- organizowanie i koordynacja czynności kontroli w ramach zespołów kontrolnych,- współpraca z innymi służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, - podejmowanie wspólnych działań z innymi organami i instytucjami zmierzających do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Oddziały Celne:zakres zadań służbowych:- monitorowanie kontroli celnych bezpośrednich, w tym zatwierdzanie wykonanych kontroli celnych na potrzeby wymaganych progów; - obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji skróconych; - obejmowanie towaru wnioskowaną procedurą celną oraz określanie kwoty długu celnego; - potwierdzanie dokumentów zamykających procedurę tranzytu; - kontrola celno-skarbowa warunków i wymogów określonych w przepisach odrębnych dotyczących przywozu i wywozu towarów; - obsługa powiadomień w procedurze uproszczonej; - kontrola celna zgłoszeń celnych uzupełniających; - wykonywanie czynności związanych ze stosowaniem środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych; - zlecanie przez urząd nadzoru i wykonywanie przez urząd przedstawienia czynności kontrolnych, w przypadku odprawy scentralizowanej; - wystawianie, na wniosek podmiotu, który otrzymał certyfikat importowy, certyfikatu weryfikacji dostawy; - wymiar należności celnych i podatkowych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów; - weryfikacja realizacji przez zgłaszającego obowiązku, o którym mowa w art. 21b ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz podejmowanie stosownych działań w razie stwierdzenia jego niewykonania; - pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do oceny ryzyka; - prowadzenie analizy ryzyka, w szczególności pod względem bezpieczeństwa i ochrony; - obsługa/saldowanie dokumentów stanowiących załącznik do zgłoszeń celnych przedkładanych przez zgłaszającego w formie papierowej (INF, AGREX, AGRIM, pozwoleń i zezwoleń związanych z wywozem i przywozem towarów); - prowadzenie stanowiskowej analizy ryzyka z decydowaniem o przystąpieniu lub odstąpieniu od kontroli zgłoszenia, jak również pozyskiwanie, przetwarzanie i dystrybucja informacji niezbędnych do oceny ryzyka; - prowadzenie weryfikacji w obszarze badania dokumentów u oceny wyników fizycznej kontroli towarów; - obsługa systemów wspierających obsługę systemów zgłoszeniowych; - obsługa zgłoszeń celnych, zgłoszeń do powrotnego wywozu, powiadomień o powrotnym wywozie i deklaracji do czasowego składowania w ramach procedury awaryjnej w systemach zgłoszeniowych. Kontrola Celno-Skarbowa:zakres zadań służbowych:- wykonywanie kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, w szczególności ich wytwarzania, uszlachetniania, przerabiania, skażania, rozlewu, przyjmowania, magazynowania, wydawania, przewozu i niszczenia, oraz w zakresie stosowania i oznaczania tych wyrobów znakami akcyzy, - wykonywanie kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie regulującym urządzanie i prowadzenie gier hazardowych,- wykonywanie kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji koncentratu, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których mowa w ustawie o podatku od wydobycia niektórych kopalin, - wykonywanie kontroli celno-skarbowej rodzaju paliwa, o którym mowa w ustawie Prawo Energetyczne,- wykonywanie kontroli celno-skarbowej sprzedaży detalicznej, w tym kontroli ewidencjonowania obrotu z wykorzystaniem kas rejestrujących,- wykonywanie kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego w zakresie zadań komórki,- prowadzenie postępowania mandatowego, nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe, - wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz realizowanie niezbędnych czynności procesowych w granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, przestępstwa lub wykroczenia,, - współpraca z innymi izbami, służbami i organami w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w zakresie właściwości KAS, - przygotowywanie danych i opracowywanie analiz w zakresie właściwości komórki,- obsługa systemów informatycznych zgodnie z nadanymi uprawnieniami i rolami. Komórki dochodzeniowo-śledcze:zakres zadań służbowych:- prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,- prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa pozostające we właściwości KAS,- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia i wykroczenia skarbowe,- wnoszenie do sądów aktów oskarżenia w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe oraz wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia,- wnoszenie do sądów środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sądy w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,- wnoszenie do sądów wniosków o udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej sprawy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,- współpraca z sądami, prokuraturą oraz organami ścigania. Adresy komórek organizacyjnych DUCS: - Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu - ul. Stacyjna 10, 53-613 Wrocław;- Delegatura UCS we Wrocławiu - ul. Cichociemnych 11, 54-530 Wrocław;- Oddział Celny I we Wrocławiu (CUDO) - ul. Karmelkowa 31, 52-437 Wrocław;- Oddział Celny II we Wrocławiu - ul. Karmelkowa 31, 52-437 Wrocław;- Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice - ul. Zarembowicza 40, 54-530 Wrocław;- Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice - ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław;Praca na jedną lub dwie zmiany. Oferta dostępna w sali F. Kontakt z pracodawcą - tel.: 71 36 52 639. Dokumenty można przesyłać na adres: Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu,ul. Powstańców Śląskich 24, 26,53-333 Wrocław lub składać osobiście w kancalarii Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 24, 26 pokój 5. Na kopercie należy zaznaczyć "postępowanie kwalifikacyjne do Służby Celno-Skarbowej nr 2/2021"
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Funkcjonariusz celny
Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe, staż pracy: brak wymagań, zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 505 ze zm.) funkcjonariuszem może być osoba:1. będąca obywatelem polskim, 2. korzystająca z pełni praw publuicznych, 3. która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,4. posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 5. ciesząca się nieposzklakowaną opinią, 6. której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku,kwalifikacje zawodowe dodatkowe:wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne (w komórkach dochodzeniowo-śledczych), prawo jazdy kat. B

Miejsce pracy:

Wrocław


Rodzaj umowy:

Mianowanie


Wynagrodzenie brutto:

do 3 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu