Praca: SpecjalistaKomenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74066

Warunki pracy

- praca biurowa, w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej 4 godzin

Zakres zadań

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, przekazywanie, powielanie i wysyłanie dokumentów niejawnych, materiałów niejawnych i nośników niejawnych w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów niejawnych
 • prowadzenie postępowań związanych ze zmianą lub zniesieniem klauzuli tajności, zwolnieniem z zachowania w tajemnicy informacji niejawnej oraz odnotowywanie zmiany/zniesienia klauzuli tajności w urządzeniach ewidencyjnych w celu właściwej realizacji wniosków sądu, prokuratury i jednostek/komórek Policji
 • zapewnienie należytej ochrony materiałom niejawnym, rozliczanie policjantów i pracowników z posiadanych przez nich dokumentów i materiałów niejawnych, w przypadku rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy, przeniesienia lub oddelegowania do służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej albo delegowania do służby lub pracy poza Policją, podpisywanie obiegówek- w celu sprawowania właściwego nadzoru nad dokumentami i materiałami niejawnymi
 • realizowanie czynności związanych ze sporządzaniem protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. B oznaczonej symbolem BC oraz archiwizowaniem dokumentów niejawnych i jawnych będących na stanie Kancelarii Tajnej – w celu przekazania do Archiwum
 • przeprowadzanie szkoleń i instruktaży w ramach doskonalenia zawodowego oraz przestrzegania zasad zachowania w tajemnicy informacji niejawnych – w celu eliminowania błędów oraz wdrażania nowych przepisów
 • tworzenie, legislacja, ewidencjonowanie, dystrybucja, powielanie, udostępnianie i wydawane przepisów niejawnych – w celu zapewnienia ciągłości związanej z wykonywaniem zadań
 • realizacja zadań związanych z korespondencją jawną i niejawną – w celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesenta
 • zastępowanie w przypadku czasowej nieobecności pracowników kancelarii tajnej w celu zapewnienia ciągłości pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • właściwa interpretacja przepisów
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość KK, KPK
 • umiejętność obsługi programów specjalistycznych
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs szkolenia zawodowego organizowany przez KGP oraz ABW
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ściśle tajne”, zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy w obszarze prowadzenia kancelarii tajnej
APLIKUJ TERAZ