Praca: SpecjalistaWojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87618

Warunki pracy


 • Charakter stanowiska i sposób wykonywania na nim zadań: praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: narzędzia pracy - zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe; oświetlenie sztuczne i naturalne; bariery architektoniczne w budynku - stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań

 • przyjmuje dokumentację z poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, przechowuje i zabezpiecza oraz porządkuje i prowadzi ewidencję zgromadzonej dokumentacji zgodnie z wymogami prawa
 • brakuje dokumenty niearchiwalne oraz przygotowuje i przekazuje materiały archiwalne do właściwego archiwum państwowego
 • udostępnia dokumentację archiwalną osobom upoważnionym oraz sporządza zestawienia ilościowe akt przyjętych do archiwum w podziale na kategorie
 • sporządza sprawozdania z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w nim przechowywanej
 • doradza komórkom organizacyjnym urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją
 • prowadzi szkolenia osób odpowiedzialnych za prowadzenie filii archiwum w delegaturach urzędu
 • nadzoruje całość spraw archiwalnych urzędu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w realizacji zadań archiwisty zakładowego lub wykonywania czynności związanych z przechowywaniem dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców oraz wydawaniem odpisów i kopii z tej dokumentacji
 • Ukończenie kursu kancelaryjno–archiwalnego I i II stopnia
 • Znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania przepisów prawa w zakresie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalne, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ