Praca: Starszy inspektor zakładów górniczychOkręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76576

Warunki pracy

• praca w terenie


• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, temperatura)


• narażenie na zagrożenia naturalne


• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą


• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym


• pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach


• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się dla osób niepełnosprawnych


• siedziba Urzędu (II piętro) jest niedostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych)

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym analizuje stan zagrożeń, metody ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora w powyższym zakresie, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów oraz dokumentację techniczną w zakresie posiadanej specjalności technicznej, a także analizuje wnioski dotyczące nabywania, przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje postępowanie oraz przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania decyzji dyrektora urzędu nakazującej wstrzymanie działalności prowadzonej bez wymaganej koncesji
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz analizuje ich przyczyny i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowuje orzeczenia i projekty decyzji w tym zakresie
 • opracowuje projekty planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiedną ewidencję, oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo odkrywkowe; podziemne lub wyższe o profilu geologicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy (powyżej) w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub w podmiotach wykonujących powierzone im czynności w ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej lub geologicznej lub w organach administracji publicznej w specjalności górniczej
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub wykonywanie czynności w średnim dozorze ruchu w specjalności górniczej lub geologicznej w odkrywkowych zakładach górniczych lub 3 lata pracy w organach nadzoru górniczego w specjalności górniczej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje osoby wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego o specjalności górniczej w odkrywkowych zakładach górniczych
APLIKUJ TERAZ