Praca: Starszy inspektorKomenda Miejska Policji we Wrocławiu
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78778

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu na parterze budynku


- praca wykonywana przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


- praca przy komputerze


- obsługa urządzeń biurowych: drukarka, kserokopiarka, faks


- budynek częściowo przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - w budynku znajduje winda dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie i nadzorowanie zagadnień związanych z przebiegiem służby funkcjonariuszy (przyjęcia, mianowania, przeniesienia, zwolnienia) oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie w celu zapewnienia kompleksowej obsługi kadrowej policjantów.
 • Współpraca z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy w celu prawidłowej realizacji procedur kadrowych.
 • Ustalanie uprawnień funkcjonariuszy do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach w celu przekazania komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji o świadczeniach pieniężnych przysługujących ze stosunku służbowego.
 • Zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych w celu przechowywania dokumentacji wymaganej odrębnymi przepisami.
 • Udzielanie merytorycznych wskazówek policjantom i ich przełożonym o prawach i obowiązkach policjantów celem prawidłowego ich stosowania.
 • Organizowanie postępowań kwalifikacyjnych na wyższe stanowiska służbowe w celu wyłonienia najlepszych kandydatów do obsady kadrowej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
 • Opiniowanie raportów policjantów dotyczących dodatkowego zatrudnienia w celu podjęcia przez Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu decyzji w tym zakresie.
 • Przygotowywanie akt osobowych zwolnionych funkcjonariuszy oraz innej dokumentacji w celu bieżącego przekazania do archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność
 • umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność stosowania przepisów prawa
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność działania w stresie
 • znajomość obsługi programów word, excel
APLIKUJ TERAZ