Praca: Starszy inspektorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 87606

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymaniem sygnalizacji świetlnej, współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg, zlecaniu i odbiorach robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • prowadzi Bank Danych Drogowych w zakresie ewidencji oraz administrowania systemu,
 • współpracuje z ekipami wykonującymi pomiary ruchu na sieci drogowej, kontroluje wykonujących pomiary oraz wprowadza dane do systemu,
 • przygotowuje zlecenia i umowy na roboty, usługi i dostawy w zakresach nie objętych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • przygotowuje Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia oraz obsługuje Komisje Przetargowe wraz z opracowaniem niezbędnych dokumentów, prowadzi korespondencje w tym zakresie łącznie z umowami oraz umieszczaniem ogłoszeń na portalach internetowych,
 • zbiera dane w systemach wymagających codziennego i okresowego generowania informacji oraz dane dotyczące kontroli urządzeń automatycznego pomiaru ruchu,
 • prowadzi sprawy dotyczące organizacji ruchu drogowego,
 • uczestniczy w wiosennych i jesiennych objazdach dróg z Policją.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • wiedza z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ