Praca: Starszy kontroler skarbowyIzba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 77525

Warunki pracy

·         Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie


·         Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej


·         Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym


·         Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe


·         Budynek 6-kondygnacyjny z windą osobową,


·         Wejście główne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych (2 stopnie),


·         Wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych,


·         Dojazd na piętra dźwigiem osobowym


·         Toaleta dla osób niepełnosprawnych tylko na ostatniej 6 kondygnacji

Zakres zadań

 • •Wykonuje audyty i kontrolę w jednostkach gospodarujących środkami publicznymi w tym środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, opracowuje wyniki tych audytów w celu przekazania ich do właściwego departamentu w Ministerstwie Finansów zlecającego przeprowadzenie audytu;
 • •Opracowuje projekty protokołów z audytu/kontroli, podsumowań ustaleń, sprawozdań oraz innych dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia czynności i wystąpień do jednostek podlegających badaniu w celu przedstawienia stanu faktycznego, dokonania oceny efektywności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli oraz prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi;
 • •Sporządza dokumentację roboczą z przeprowadzonych czynności w celu właściwego udokumentowania ustaleń audytu/ kontroli oraz jej archiwizowanie;
 • •Obsługuje i bierze udział w misjach audytowych oraz kontrolnych Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego oraz zapewnia wsparcie dla OLAF w związku z organizacją inspekcji i kontroli na miejscu, w zgodzie z przepisami prawa krajowego i unijnego w celu udziału w roli uczestnika/obserwatora w pracach tych organów/instytucji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 2 lat w obszarze kontroli lub audytu)
 • •Dobra znajomość: przepisów z zakresu: prawa unijnego i krajowego dotyczącego funduszy strukturalnych oraz pomocy finansowej z UE i innych źródeł zagranicznych, finansów publicznych, rachunkowości oraz zamówień publicznych, • zagadnień z zakresu międzynarodowych standardów audytu oraz metod i technik audytu, • ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • •Przeszkolenie z zakresu: Audytu wewnętrznego/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP), metody i techniki audytu
 • •Szczególne uprawnienia Audytora wewnętrznego/biegłego rewidenta/Certified Internal Auditor (CIA)/ Certified Government Auditing Professional (CGAP)
 • •Język angielski / niemiecki - poziom: umożliw. czytanie i rozumienie literat. przedmiotu
 • •Znajomość zagadnień z zakresu audytu IT. • Umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem audytorskim (np. ACL)
APLIKUJ TERAZ