Praca: Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli I w Departamencie KontroliStarszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli I we Wrocławiu
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/33
Miejsce pracy: Wrocław
Termin składania ofert 23.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • realizacja koordynowanych kontroli planowych oraz doraźnych kontroli udzielania świadczeń świadczeniobiorcom bezstronnie w sposób wolny od uprzedzeń, unikając konfliktu interesów;
 • identyfikowanie informacji wystarczających, wiarygodnych, istotnych i przydatnych do osiągnięcia celów kontroli;
 • opieranie wniosków oraz wyników realizacji kontroli na właściwych analizach i ocenach;
 • wykonywanie zatwierdzonego programu/tematyki kontroli;
 • stosowanie zdefiniowanych procedur realizacji kontroli;
 • efektywne komunikowanie się z reprezentacją podmiotu kontrolowanego, tak aby jasno i skutecznie przekazywać informacje dotyczące m.in. celów kontroli, ustaleń, ocen, wniosków i zaleceń;
 • dokumentowanie istotnych informacji dla poparcia wniosków oraz wyników realizacji zadań kontrolnych w tym także bezwzględna dbałość, aby wyniki kontroli i twierdzenia kontrolera oparte były na starannie gromadzonych dowodach kontroli; przygotowanie wg ustalonych zasad dokumentacji kontroli, która winna być staranna, przejrzysta, zwięzła i kompletna, ułożona chronologicznie w sposób logiczny i jednolity, ograniczona do spraw istotnych i znaczących dla celów kontroli, właściwie indeksowana i zawierająca efektywny system odesłań;
 • należyte zabezpieczenie dokumentacji kontroli i przestrzeganie wymagań dotyczących archiwizacji kontroli bez względu na formę i format w jakim została zapisana;
 • przestrzeganie przyjętych przepisami kryteriów informowania o wynikach kontroli w tym sporządzenie dokładnych, obiektywnych, jasnych, zwięzłych, konstruktywnych, kompletnych i na czas wystąpień pokontrolnych;
 • uzyskiwanie i ocenianie odpowiedzi kontrolowanych podmiotów (świadczeniodawców) na ustalenia i zalecenia w tym w szczególności dbałość, aby odpowiedzi zawierały informacje wystarczające do oceny adekwatności i terminowości działań korygujących.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz
 • Lata pracy zawodowej: minimum 4 lata pracy zawodowej

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie wykształcenia medycznego i/lub wykonywanie zawodu medycznego;
 • umiejętność wnikliwej analizy;
 • umiejętność formułowania sądów, rozumienie zależności, zmienności;
 • umiejętność wnioskowania logicznego;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • sprawność wytworzenia potrzebnych informacji ze zbioru danych;
 • wysokie kompetencje poznawcze związane ze sprawnością przetwarzania informacji – identyfikacja, analizowanie, dokonywanie ich syntezy, raportowanie wyników, planowanie wykorzystania wiedzy i projektowanie rozwiązań określonych problemów natury operacyjnej;
 • orientacja na osiąganie celu kontroli;
 • umiejętność planowania i organizowania.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni dla Ciebie pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ