Praca: Starszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli w Terenowym Wydziale Kontroli I w Departamencie KontroliStarszy Specjalista w Dziale Realizacji Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli I we Wrocławiu
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/226


Miejsce pracy: Wrocław


1 etat - umowa o pracę


Termin składania ofert: 24.11.2021 r.

 

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • realizacja planowych oraz doraźnych kontroli udzielania świadczeń świadczeniobiorcom;
 • wykonywanie zatwierdzonego programu/tematyki kontroli;
 • stosowanie zdefiniowanych procedur realizacji kontroli;
 • efektywne komunikowanie się z reprezentacją podmiotu kontrolowanego (przekazywanie informacji dotyczących m.in. celów kontroli, ustaleń, ocen, wniosków i zaleceń);
 • dokumentowanie istotnych informacji dla poparcia wniosków oraz wyników realizacji zadań kontrolnych (w tym także bezwzględna dbałość, aby wyniki kontroli i twierdzenia kontrolera oparte były na starannie gromadzonych dowodach kontroli);
 • przygotowanie wg. ustalonych zasad dokumentacji kontroli;
 • należyte zabezpieczenie dokumentacji kontroli i przestrzeganie wymagań dotyczących archiwizacji kontroli;
 • przestrzeganie przyjętych przepisami kryteriów informowania o wynikach kontroli (w tym sporządzenie wystąpień pokontrolnych);
 • uzyskiwanie i ocenianie odpowiedzi kontrolowanych podmiotów (świadczeniodawców) na ustalenia i zalecenia (w tym w szczególności dbałość, aby odpowiedzi zawierały informacje wystarczające do oceny adekwatności i terminowości działań korygujących).
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe – lekarz medycyny;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej.
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.);
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • umiejętność wnikliwej analizy dokumentów;
 • umiejętność formułowania sądów, rozumienie zależności, zmienności;
 • umiejętność logicznego wnioskowania;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • sprawność wytworzenia potrzebnych informacji ze zbioru danych;
 • wysokie kompetencje poznawcze związane ze sprawnością przetwarzania informacji – identyfikacja, analizowanie, dokonywanie ich syntezy, raportowanie wyników, planowanie wykorzystania wiedzy i projektowanie rozwiązań określonych problemów natury operacyjnej;
 • orientacja na osiąganie celu kontroli;
 • umiejętność planowania i organizowania.
Wymagane dokumenty:
 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy
 • zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie
 • dokumentów) .

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni dla Ciebie pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

APLIKUJ TERAZ