Praca: Starszy specjalistaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 82928

Warunki pracy


 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

 • praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi zadaniami,

 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego,

 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzi postępowania wpadkowe w zakresie opiniowania i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzi postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
 • prowadzi postępowania w sprawie instalacji na terenach zamkniętych w zakresie: pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w sprawie zgłoszeń instalacji, zezwoleń dotyczących wytwarzania, przetwarzania i zbierania odpadów oraz postępowań w sprawie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 • prowadzi postępowania w zakresie analiz porealizacyjnych oraz przeglądów ekologicznych,
 • prowadzi postępowania naprawcze,
 • uczestniczy w procedurze transgranicznej oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,
 • prowadzi postępowania dotyczące usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: inżynierii środowiska, ochrony środowiska, chemii, fizyki, geografii, biologii, energetyki, górnictwa, geologii, gospodarki odpadami, klimatologii, hydrologii, ochrony atmosfery, inżynierii i waloryzacji ekologicznej, biotechnologii lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska,
 • znajomość przepisów: ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony środowiska
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ