Praca: Starszy specjalistaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 85899

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
wyjazdy służbowe krajowe,
obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 


 

Zakres zadań

 • Realizuje politykę informacyjną w zakresie komunikacji zewnętrznej, zgodnie z przyjętymi założeniami, poprzez koordynację przygotowania i tworzenie materiałów informacyjnych do publikacji zarówno w Internecie za pośrednictwem strony internetowej GDDKiA oraz profili GDDKiA w mediach społecznościowych, a także w formie komunikatów prasowych. Ściśle i na bieżąco współpracuje z mediami w sprawach należących do zakresu działalności oddziału poprzez aranżowanie wywiadów z dyrekcją Oddziału, organizację briefingów, konferencji, uroczystości, a także prowadzi aktywną politykę informacyjną w sytuacjach kryzysowych,
 • monitoruje, analizuje i interpretuje przekazy medialne na temat organizacji w zakresie obecnych i potencjalnych szans i zagrożeń dla urzędu. W sytuacjach grożących kryzysem wizerunkowym lub informacyjnym, przekazuje stosowne informacje kierownictwu oraz Rzecznikowi GDDKiA,
 • koordynuje, przygotowuje i realizuje plan działań promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dla zadań realizowanych przez Oddział i Centralę GDDKiA, w tym realizowanych ze środków unijnych, w uzgodnieniu z Rzecznikiem GDDKiA (w szczególności opracowywanie publikacji, materiałów elektronicznych),
 • współpracuje z Rzecznikiem GDDKiA udzielając terminowych i rzetelnych informacji w sprawach należących do zakresu działalności oddziału, uczestniczy w spotkaniach i naradach organizowanych przez przełożonych oraz Rzecznika GDDKiA,
 • kształtuje poprawną komunikacje wewnętrzną urzędu dbając o pozytywny wizerunek GDDKiA wśród pracowników Oddziału, co w szczególności oznacza inicjowanie, koordynację i przygotowywanie materiałów informacyjnych dla pracowników, spotkań pracowniczych, zarówno wewnątrz Oddziału, jaki i w relacjach Oddziału z całą GDDKIA,
 • współpracuje w przygotowywaniu i przeprowadzaniu spotkań informacyjnych, w tym w szczególności wskazuje, sugeruje i koordynuje akcje zaangażowania urzędu w poprawę sytuacji społeczności lokalnych (np. likwidacja uciążliwości typu hałas), czy na rzecz ochrony środowiska
 • prowadzi rejestr oraz koordynuje działania w zakresie udostępniania informacji publicznej,
 • prowadzi sprawy związane z ochroną zabytków drogownictwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów z zakresu komunikacji społecznej,
 • znajomość przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa prasowego, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość podstawowych aktów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość technik dobrej prezentacji przed kamerą i opanowania stresu przy wystąpieniach publicznych,
 • sprawna obsługa komputera - pakiet MS Office,
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ