Praca: Terenowy inspektor drogowyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Terenowy inspektor drogowy
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 78469

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


 


-     obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-     praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,


-     oświetlenie naturalne i sztuczne,


-     budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


-     wyjazdy służbowe krajowe,


-     obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).


 

Zakres zadań

 • prowadzi bieżącą analizę realizacji planu rzeczowo – finansowego z zakresu bieżącego utrzymania dróg, przygotowuje i nadzoruje propozycje planów robót krótko i średniookresowych,
 • przeprowadzi okresową kontrolę stanu dróg w zakresie techniczno – eksploatacyjnym, oznakowania poziomego i pionowego, urządzeń BRD, w tym identyfikowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • uczestniczy w komisjach odbioru robót zleconych,
 • współpracuje z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu kontroli i odbiorach robót z zakresu bieżącego, letniego i zimowego utrzymania dróg w systemie obszarowym,
 • prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • prowadzi ewidencje projektów tymczasowej organizacji ruchu, kontroluje realizacje tych projektów oraz sporządza protokoły kontroli i wniosków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia,
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo budowlane, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez Rejon,
 • prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna znajomość pakietu MS-Office
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu: ustawa Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.
APLIKUJ TERAZ