Praca: Zastępca kierownika oddziałuDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Zastępca kierownika oddziału
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 86670

Warunki pracy

- praca w Budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,


- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych,


-stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na III piętrze z dostępem do światła dziennego,


-brak windy,


-narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • nadzorowanie i organizowanie pracy operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów, koordynatorów-trenerów, w tym opracowywanie harmonogramów czasu pracy pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu oraz koordynowanie jego realizacji,
 • nadzorowanie realizacji spraw związanych ze współpracą Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu,
 • realizowanie spraw związanych z udostępnieniem danych dotyczących zgłoszeń alarmowych zarejestrowanych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • uczestnictwo w komisjach egzaminacyjnych i odwoławczych operatorów numerów alarmowych,
 • opracowywanie ocen pracy i kompetencji oraz opinii dotyczących pracowników CPR,
 • realizowanie spraw związanych z aktualizacją strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie Oddziału Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
 • kierowanie organizacją szkoleń dla operatorów numerów alarmowych oraz pozostałych pracowników Oddziału, w tym pracowników obsługi administracyjnej, technicznej oraz psychologa,
 • realizowanie spraw związanych z obsługą zatrudnienia pracowników Centrum Powiadamiana Ratunkowego we Wrocławiu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie powiadamiania ratunkowego, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego lub ratownictwa medycznego

 • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i sposobu funkcjonowania centrum powiadamiania ratunkowego oraz procedur obsługi zgłoszeń alarmowych
 • znajomość rozporządzenia w sprawie informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart
 • znajomość rozporządzenia w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie numerów telefonicznych, które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego
 • znajomość rozporządzenia w sprawie wymagań funkcjonalnych dla systemu teleinformatycznego i interfejsu komunikacyjnego oraz warunków współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dysponentami zespołów ratownictwa medycznego
 • znajomość ustawy o Policji
 • znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej
 • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość podstaw funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ