Praca: Pracownik ds. inspekcji zabytków nieruchomychPREZYDENT WROCŁAWIA

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM WROCŁAWIA

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

stanowisko do spraw
inspekcji zabytków nieruchomych (2 etaty)

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • przygotowywanie decyzji - pozwoleń konserwatorskich, w tym:
  • sprawdzanie kompletności wniosków
  • analiza merytoryczna i formalna
  • zebranie dowodów w sprawie
  • przygotowanie decyzji
 • przeprowadzanie kontroli zabytków, w tym:
  • przeprowadzanie kontroli terenowych
  • ocena i weryfikacja danych obiektu
  • przygotowywanie materiałów do wszczęcia postępowań administracyjnych
  • przygotowywanie dokumentów w sprawach prac i badań w obiektach zabytkowych
  • udział w odbiorach robót budowlanych i prac konserwatorskich
 • inspekcje obiektów zabytkowych, w tym:
  • ocena stanu zachowania obiektów
  • prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków
 • współdziałanie z innymi jednostkami i instytucjami, w tym:
  • pozyskiwanie danych z miejskich jednostek organizacyjnych i instytucji
  • kierowanie wniosków do organów nadzoru budowlanego
  • wydawanie postanowień na wniosek organów budowlanych
  • przygotowywanie dokumentów przekazywanych do właściwego ministra w związku ze złożonym odwołaniem od decyzji
  • współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie ochrony zabytków archeologicznych i wpisywania obiektów do rejestru zabytków
  • współdziałanie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w zakresie oceny wartości zabytkowej obiektów i wykonywania dokumentacji konserwatorskiej
  • udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych
 • przygotowywanie opinii, zaleceń konserwatorskich, w tym:
  • sprawdzanie kompletności wniosków
  • analiza merytoryczna i formalna
  • przygotowywanie opinii, zaleceń konserwatorskich
 • wydawanie nakazu konserwatorskiego, w tym:
  • zawiadamianie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego
  • zebranie dowodów, ich analiza i przygotowanie decyzji - nakazu konserwatorskiego.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy: budynek Urzędu Miejskiego Wrocławia - ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław.

 

Stanowisko pracy:

 • praca stacjonarna, przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w terenie
 • stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Przewidywany termin zatrudnienia: IV kwartał 2021 r.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie: wyższe - architektura lub historia sztuki lub konserwatorstwo lub ochrona dóbr kultury
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość zagadnień związanych z konserwacją i rewitalizacją obiektów zabytkowych
 • obsługa pakietu Microsoft Office.

Wymagania dodatkowe:


Umiejętność pracy w zespole, sumienność, samodzielność, kreatywność, odporność na stres.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu wrześniu 2021 roku wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego)
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


APLIKUJ TERAZ