dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny dla bezrobotnych – co to jest?

Urzędy pracy prowadzą wiele form aktywizacji osób mających problemy ze znalezieniem stałego zatrudnienia. Jednym ze sposobów jest wypłata dodatku aktywizacyjnego. Według Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i rynku pracy, dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez ten urząd zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Wniosek o dodatek aktywizacyjny

Aby otrzymać wsparcie finansowe, należy złożyć wniosek o dodatek aktywizacyjny do odpowiedniej jednostki urzędu pracy. Do formularza trzeba dołączyć dokument potwierdzający podjęcie pracy zarobkowej. Wnioskodawca musi określić w podaniu, czy podjął zatrudnienie z własnej inicjatywy czy ze skierowania. Wzór podania można znaleźć na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy. Wnioskodawcy powinni pamiętać, że brak podpisu na formularzu sprawia, że dokument nie jest rozpatrywany.

Ile wynosi dodatek aktywizacyjny?

Ile wynosi dodatek za znalezienie pracy? Świadczenie za podjęcie zatrudnienia z własnej inicjatywy przyznawane jest przez połowę okresu, w jakim przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Wysokość wypłacanej kwoty to 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Jeżeli zarejestrowana w urzędzie osoba rozpoczęła wypełniać obowiązki zawodowe w wyniku skierowania przez PUP, to dodatek aktywizacyjny stanowi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za dany rok. Kwota nie może przy tym przekraczać 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Dodatek aktywizacyjny – kiedy wypłacają?

Według Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego zasiłek aktywizacyjny wypłacany jest od dnia złożenia wniosku z dołu, czyli na koniec każdego miesiąca, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje, gdy bezrobotny został skierowany do robót publicznych lub interwencyjnych. Także, gdy koszty uposażenia miejsca pracy refunduje Fundusz Pracy. Osoby podejmujące pracę u przedsiębiorcy, u którego wypełniali zadania bezpośrednio przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy, także nie mogą liczyć na wypłatę dodatku aktywizacyjnego. To samo dotyczy bezrobotnych zatrudnionych u zagranicznego pracodawcy na terenie innego kraju oraz ludzi przebywających na urlopie bezpłatnym.

Administrator

Zostaw komentarz

Please enter comment.
Wpisz swoje imię.
Wpisz swój e-mail
Wprowadź prawidłowy e-mail