Prace interwencyjne we Wrocławiu

prace interwencyjne we Wrocławiu

Jednym ze sposobów aktywizacji zawodowej za pośrednictwem Powiatowego Urzędu pracy we Wrocławiu są prace interwencyjne. Tego rodzaju prace to dla bezrobotnego zatrudnienie, a dla pracodawcy to dofinansowanie zatrudnienia tegoż pracownika. Prace interwencyjne są programem aktywizacyjnym, który ma na celu umożliwienie bezrobotnym powrót na rynek pracy we Wrocławiu.

Do podjęcia zatrudnienia skierowana może zostać każda osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w PUP Wrocław. Zgodnie z ustalonym profilem pomocy, a także indywidualnym planem działania bezrobotny ma możliwość i prawo skorzystania z tego rodzaju działań aktywizacyjnych.

Ci bezrobotni, którzy ukończyli 50 rok życia, mogą dodatkowo starać się o przyznanie prac interwencyjnych w wydłużonym okresie. Oznacza to, że przez 48 miesięcy, refundacja następuje co drugi miesiąc.

O organizacje prac interwencyjnych może ubiegać każdy pracodawca, który jest w stanie poprawnie zorganizować tego rodzaju prace. Pracodawca organizujące interwencje nie może znajdować się w stanie likwidacji oraz nie może zalegać z podatkami.

Pracodawcy, którzy organizują prace interwencyjne i tym samym zatrudniają bezrobotnych skierowanych przez PUP Wrocław, mogą liczyć na zwrot części kosztów, które ponoszą na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Każdy pracodawca, który chce zorganizować prace interwencyjne, ma obowiązek złożyć wniosek, który zawiera dane firmy, proponowaną liczbę bezrobotnych oraz okres ich zatrudnienie, a także miejsce i rodzaj prac oraz wymogi kwalifikacyjne. Ważne jest także, aby zawrzeć proponowaną wysokość wynagrodzenia oraz wysokość refundacji.

Wraz z wnioskiem pracodawca zobowiązany jest do dołączenia oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem składek ZUS w tym ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także innych zobowiązań publicznych.

Pracodawca, jako osoba/instytucja, która jest beneficjentem do wniosku winna także dołączyć zaświadczenia o pomocy de minimis. Limit wynikający z pomocy de minimis wynosi 200 tys. euro w okresie kolejnych trzech lat obrotowych.

Następnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, pracodawca powinien otrzymać zawiadomienie o decyzji w sprawie dotyczącej właśnie organizacji prac interwencyjnych. Jeśli decyzja jest pozytywna, wtedy starosta zawiera umowę z pracodawcą. Ten z kolei zawiera wtedy umowy z pracownikami o wykonywanie prac interwencyjnych.

Pracodawca ma obowiązek po ustaniu prac interwencyjnych zatrudnienia osoby skierowanej do ich wykonywania. Jeśli prace trwały 6 miesięcy, pracodawca zobowiązany jest do przedłużenia umowy o minimum kolejne 3 miesiące, natomiast przy 12 miesiącach interwencji, okres wydłuża się do kolejnych 6 miesięcy.

Jeśli pracodawca nie wywiąże się z postanowień umowy i nie przedłuży pracownikom z interwencji okresu zatrudnienia do wymaganego minimum, wtedy będzie musiał liczyć się z koniecznością zwrotu uzyskanej pomocy wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

W przypadku gdy pracodawca zatrudnił po 6 miesiącach interwencji pracownika na okres kolejnych 6 miesięcy i nadal go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, może liczyć na dodatkowy bonus w postaci jednorazowej refundacji wynagrodzenia w wysokości uzgodnionej. Wysokość wynagrodzenia nie może jednak przekraczać 150% przeciętnego wynagrodzenia, które obowiązywało w dniu spełnienia tego warunku.

Administrator

Zostaw komentarz

Please enter comment.
Wpisz swoje imię.
Wpisz swój e-mail
Wprowadź prawidłowy e-mail