Przygotowanie zawodowe dorosłych we Wrocławiu

bezrobotni aktywni zawodowo

Jednym ze sposobów walki z i tak małym już bezrobociem jest aktywizacja zawodowa skierowana bezpośrednio do osób dorosłych. Mowa tu o przygotowaniu zawodowym dorosłych. Jest to działanie podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w celu zapewnienia osobom dorosłym równych szans na znalezienie pracy. Taki rodzaj pomocy jest oczywiście jednym z wielu, jakie zapewnia urząd w walce z bezrobociem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych to dwie możliwości działania. Pierwsza dotyczy praktycznej nauki zawodu dorosłych. Umożliwia ona przystąpienie uczestnika do egzaminu, który ma za zadanie potwierdzić kwalifikacje w zawodzie. Uczestnik może także podejść do egzaminu czeladniczego, który uprawni go do wykonywania określonego zawodu. Druga forma to przyuczenie do pracy dorosłych, które jest nieco bardziej precyzyjną formą działania. Bezrobotny w drugiej opcji ma możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych bądź także umiejętności w wybranym zakresie. Właśnie w tym określonym obszarze może nabyć konkretne umiejętności niezbędne do wykonywania określonych zadań zawodowych, które występują jako nieodłączne części składowe dla danego zawodu odpowiadające potrzebom rynku pracy.

Aby skorzystać z przygotowania zawodowego dorosłych, trzeba być osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy mieć status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Program przygotowania osób bezrobotnych lub poszukujących pracy dotyczy osób, które: pobierają świadczenie socjalne należne na urlopie górniczym lub będące górniczym zasiłkiem socjalnym, biorą udział w zajęciach prowadzonych w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, które jest zawarte w przepisach o pomocy społecznej, są żołnierzami rezerwy, otrzymują rentę szkoleniową lub świadczenie szkoleniowe, a wszystko po to, aby uzyskać nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Program praktycznej nauki zawodu dla dorosłych trwa od 6 do 12 miesięcy. Natomiast przyuczenie do pracy dorosłych to okres od 3 do 6 miesięcy. Każdy pracodawca, który zaoferuje program przygotowania zawodowego będący w kształcie przyuczenia do pracy lub typowo w formie praktycznej nauki zawodu, lub wyznaczy opiekuna, który zajmie się uczestnikiem programu, może zrealizować program przygotowania zawodowego dorosłych. Opiekun uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych musi także spełnić kilka wymogów formalnych. Musi być to osoba, która: ma wykształcenie średnie, umiejętności kształtowane w trakcie przyuczenia oraz minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu zadań w obszarze nadzoru nad pracownikami, stażystami lub też praktykantami.

Gdy realizowany jest program praktycznej nauki zawodu, wobec opiekuna stawiane są także inne wymagania. Wśród nich znajdują się: posiadanie kwalifikacji instruktora praktycznej nauki zawodu, takie samo jak wymagane jest w ramach kształcenia pracowników młodocianych.

Każdy pracodawca, który chciałby utworzyć miejsca przygotowania zawodowego dla dorosłych, powinien złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie pracodawca i starosta lub pracodawca i instytucja szkoleniowa podpisują umowę w sprawie realizacji programu.

Dzięki programowi pracodawca może otrzymać refundację wydatków, które poniesione zostaną na każdego uczestnika. Refundacja może zostać przyznana w wysokości 2% przeciętnego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu. Dotyczyć może materiałów i surowców niezbędnych do wykonywania pracy, eksploatacji maszyn i urządzeń, zakupu odzieży roboczej oraz zapewnienie posiłków regeneracyjnych, oraz innych środków niezbędnych do realizacji programu przygotowania zawodowego dorosłych.

Za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych zakończonego zdanym egzaminem pracodawcy przysługuje jednorazowa premia za każdego uczestnika programu.

Administrator

Zostaw komentarz

Please enter comment.
Wpisz swoje imię.
Wpisz swój e-mail
Wprowadź prawidłowy e-mail